Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Nada Chronicles # 108

 

nl   uk

Running Fox Home

Het transformeren van zielenpijn; een diepe meditatie

Transforming soul distress; a profound meditation

 

Hans Brockhuis


Het transformeren van zielenpijn; een diepe meditatie

Deze meditatie gaat over het transformeren van je zielenpijn. Jij wilt dit misschien wel helemaal niet, want oude pijn doet hevig zeer maar aan de andere kant is het misschien mogelijk om op de een of andere manier die oude pijn toe te laten die de toegang tot jouw ware zelf of ziel blokkeert. Je weet niet precies hoe het zit maar door angst en/of weerstand krijg jij daar heel moeilijk toegang tot en blijft alles zitten waar het zit. Dan verkramp je; je weet niet wat je moet doen en soms stik je er als het ware zelf in.

Je hoopt daarom dat dit voor jou de goede weg is om verder te komen. Je denkt dat het moeilijkste voor je is om echt naar die pijn toe te gaan. Je bent er zo in getraind om daar juist bij weg te blijven en je vervolgens met allemaal andere zaken bezig te houden, zoals je altijd gewend was. Dan lijkt het alsof de pijn is verdwenen, maar ergens weet je dat wanneer je de emotie niet toelaat de hele zaak in jezelf zal verkrampen. En dat, besef je, is ook geen goed plan.

~*~*~*~

Ga rustig op een stoel zitten, of als je buiten bent op een bankje. Zorg ervoor dat je goed zit. Wortel je voeten diep in de aarde en je ademt een paar keer diep in en uit. Op de een of andere manier heb je het gevoel dat deze dag voor jou altijd een bijzondere betekenis zal blijven houden. Niet alleen als een mijlpaal in dit leven, maar veel meer ook als een stap-steen in jouw hele existentie als ziel van God-Godin.

Terwijl je je ogen zacht sluit, voel je een hand op je rechterschouder en word je een stralende glimlach gewaar van jouw geleidegids, die zachtjes in jouw hart fluistert:
“Ga, als je wilt, met me mee en ervaar dingen die jou meer of minder recentelijk zijn overkomen en waarvan je dacht dat het je voor altijd zou bezwaren. Toch weet ik dat het voor jou moeilijk zal zijn om je kwetsbaar op te stellen en om die momenten met open vizier tegemoet te treden.”
   
“Maar als jij dat wilt zal het je helpen je zielenpijn te overkomen en te transformeren. Jij en ieder ander, draagt een rugzak met zich mee. Vroeger zeiden de mensen: ‘Elk huis kent zijn kruis,’ maar op dit moment is het van belang de voor jou misschien wel meest moeilijke periode in dit leven tegemoet te treden en door er vanuit een nieuw perspectief naar te kijken en jouw zielenpijn te transformeren naar iets dat veel zachter is en jou zal helpen je verdere leven op een meer waardige manier te leven.”

~*~*~*~

Je moet dit even verwerken. Eigenlijk heb je hier helemaal geen zin in. Aan de andere kant denk je dat het misschien toch wel een goed idee zou kunnen zijn. Toch houd je je reserves, maar je bedenkt dat de gedachten die je tot nu toe van je geleidegids hebt ontvangen steeds positief waren en die je ook altijd verder op weg hebben geholpen op je reis tijdens dit leven.

Dus zeg je ja. Je geleidegids straalt en hand in hand gaan jullie terug naar een van de moeilijke momenten in je leven, die je eigenlijk maar het liefst had willen overslaan. En daar zit hem nu net de kneep. Je denkt dat je dat nooit zal kunnen vergeten. Op dat moment knijpt je geleidegids liefdevol in je hand.

“Natuurlijk zal je dat nooit kunnen vergeten, mijn beminde. Maar dat hoeft ook niet. Wat voor jouw zielenpijn wel nodig is, is om er met andere ogen, vanaf een hoger perspectief, naar te kijken. Als je dat lukt, en daar gaan we nu aan werken, ben je al weer een stap verder op de heilzame weg naar levensgeluk.”

Dankbaarheid vervult je. Het voelt alsof jouw geleidegids en jij met de armen om elkaar heen naar woorden luisteren die schijnbaar uit het niets aan je worden gegeven. Hoewel er schijnbaar niets wordt gezegd weet je dat die woorden van hem/haar afkomstig zijn. De warmte en de liefde die daaruit spreken zijn onvoorstelbaar en je wacht met dankbaarheid op wat zich allemaal aan het openbaren is.

~*~*~*~

“Eens hebben jij en ik wegen bewandeld die je gemakshalve het hogere zou kunnen noemen. Jij en ik voerden eindeloze gesprekken over allerlei omstandigheden die zich hebben afgespeeld gedurende een groot aantal van jouw voorgaande levens, op de planeet Aarde en elders. Steeds maar weer ben jij op de een of andere wijze tegen problemen aangelopen die vergelijkbaar zijn met datgene wat je tegenwoordig op Aarde meemaakt.”

“Je kunt niet bij je kern komen, of liever gezegd, je denkt dat je er niet bij kunt komen. Je hebt moeite je emoties te uiten en je beleeft narigheden die ermee te maken hebben dat je je op een afstand voelt van alles wat zich afspeelt, zowel fysiek als in je binnenste. Steeds blijf je je maar afvragen: ‘Waar ben ik, is dit allemaal wel echt, beleef ik dit wel of is het eigenlijk iemand anders die al deze problemen de baas moet zien te worden?’”

“Maar ik zeg je, je bent het echt zelf. Het is jouw ziel die de pijn ondergaat, die zich in allerlei plooien wringt om jezelf ervan te overtuigen dat het niet nodig is om tot jezelf te komen. Toch is het van het grootste belang dat dit wel gebeurt; want het is de hoogste tijd. Je zegt dat je tot je kern wilt komen, maar er zitten blokkades in je ziel die je ervan weerhouden dat je echt de stap zet die zal leiden naar de bevrijding van je gevangen ziel.”

“Hoe moet je die blokkades opruimen en die angsten van je af gooien? Dat is niet zo gemakkelijk gezegd, maar de sleutel ligt toch echt in jezelf. Kijk eens naar wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Vanuit onverwachte hoek worden er allerlei dingen in gang gezet die de mensen die daarbij betrokken zijn, en dat is eigenlijk de gehele wereldbevolking, tot in het diepste van hun ziel raakt.”

“Laat dan toe dat ook jij geraakt wordt. Natuurlijk zul je zeggen dat dit het geval is en op een bepaald niveau is dat natuurlijk ook zo, maar probeer eens naar je ziel te kijken en laat toe dat die vulkaan uitbarst. Is dat zoveel anders dan datgene wat zich eerder bij jou afspeelde? Was je toen immers niet ook tot in het diepste van je wezen getroffen? Daarom vraag ik je, laat dat opnieuw toe; beleef het opnieuw, van begin tot eind, want daarin ligt de sleutel tot succes verborgen.”

“Natuurlijk zal het pijn doen, maar weet dat ik en anderen je bij zullen staan om die pijn te verzachten, zodat je de ware kern, het echte strijdpunt, zult ontmoeten. En ik beloof je: je zult in staat zijn alles te transformeren naar iets moois. Je zult verstelt staan en jezelf afvragen; waarom heb ik dit niet eerder kunnen doen?”

“Je weet dat je op de planeet van vrije keuze woont. Het zal dan ook jouw eigen keuze moeten zijn die dit alles bewerkstelligt. Wat ik hier aan jou vertel is slechts een aansporing; je zult zelf die beslissing moeten nemen en wanneer je dat eenmaal hebt gedaan, is de oplossing nabij. Je loopt door de struiken te ploeteren, terwijl de geplaveide weg slechts een stap opzij is. Ik raad je daarom aan, zet die stap en de horizon zal zich in alle glorie voor je openbaren. Dan zul je een prachtige zonsopgang beleven; één die je nog nooit eerder hebt beleefd.”

“Ga met God/Godin, of hoe je die Energie ook wilt benoemen. Ik wens je daarbij heel veel succes en wanneer jij met me wilt communiceren, ben je meer welkom dan je ooit zult weten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is om heel erg stil te worden, je aandacht te richten op de kosmische draaggolf, die zich manifesteert als een licht geruis in je oren en je op mij te focussen. Dan zal ik je weten te bereiken en zal jij me kunnen horen. Denkpraten wordt dat wel eens genoemd en dat is wat wij zullen doen.”

“Nu groet ik jou. Op het moment dat deze woorden worden uitgesproken zijn hier niet alleen jij en ik, maar velen zijn gekomen om dit met Liefde te begeleiden en op het moment dat jij deze woorden zult lezen, zal dat opnieuw het geval zijn…”

~*~*~*~

Je ervaart dat je opnieuw op je stoel of op je bank zit. Inderdaad merk je dat een groot aantal mensen/zielen/wezens, die allemaal jouw reis hebben meegemaakt, aanwezig zijn. Ze waren allemaal getuige van de reis die jou terugvoerde naar lang vervlogen maar toch zo herkenbare tijden.

Op het moment waarop jij de vernedering, de angst, de enorme pijn en wanhoop ervoer – en dat realiseer jij je achteraf – vloeiden de emoties weg als was het badwater en werden vrijwel onmiddellijk getransformeerd tot mededogen, in liefde en in vrijheid.

Daarom was je in staat om met Hart en Ziel en Geest te kunnen zeggen: “ik vergeef je, én ik vergeef mezelf”, want je beseft dat hierdoor niet alleen jij, maar wij allemaal in staat zijn geweest om een stukje op te schuiven in de richting waarnaar wij allemaal streven op weg te zijn.

“Was het dit niet alles waard? Was het niet een prachtig moment om jezelf bloot te geven aan alle aanwezige zielen aan beide kanten van de grens? Was het jezelf openstellen als de kwetsbare jij die je bent niet de heraut om aan de Goddelijke Essentie te laten weten: ‘Hier ben ik; ik kan niet anders en til mij alsjeblieft op uit het moeras?’”

~*~*~*~

Het is tijd om terug te keren naar het hier en nu. Geleidelijk word jij je weer bewust van de omgevingsgeluiden. Je beweegt je voeten, je armen. Je schuift een beetje heen en weer en heel langzaam keer je terug naar de plaats waar dit avontuur is begonnen. Dan open jij je ogen, kijkt eens om je heen. Als je dat wilt wrijf je in je handen, knijp in je armen want je beseft dat dit nodig is want je bent van heel ver gekomen.

Laat het zo zijn; je was gekomen met de intentie van: “Geen idee wat, maar laat ‘het’ maar komen.” Het is gekomen en het heeft je veel gebracht. Je bent in staat gebleken om werkelijk een begin te maken met de transformatie van je angsten.

En dat, weet je nu, was het waarachtig herbeleven van de zielenpijn. Je dankt je Geleidegids en je ervaart en zegt dat je dankbaar bent dat je dit allemaal hebt mogen meemaken.

Espavo!
(Uit Lemurië; betekenis: Dank je dat je in je eigen kracht wilt staan.)

terug


Transforming soul distress; a profound meditation

 

This meditation is about transforming your soul pain. Perhaps you do want this at all, as old pain hurts violently, but on the other hand it may be possible in one way or another to somehow allow that old pain which blocks access to your true self or soul. You do not know exactly how, but for you, through fear and/or resistance, it is very difficult to get access and everything stays where it is. In that way you shrivel up; do not know what to do and sometimes you, as it were, even seem to suffocate.

You therefore hope that this is the right way for you to move forward. You think the hardest thing for you is to really allow that pain. You're so well trained to stay away from it and yes, you have to deal with all other issues, as you are always used to. Sometimes it seems as if the pain is gone, but somehow you know that when you do not allow your emotions, the whole thing will cramp within yourself. And that, you realize, is also not a good plan.

~*~*~*~

Sit on a chair, or if you're outside on a bench. Make sure you're sitting tight. Root your feet deeply into the earth and take a few deep breaths in and out. In one way or another you feel that this day will always hold a special significance for you. Not only as a landmark in this life, but rather also as a stepping stone in your whole existence as a soul of God-Goddess.

While you are softly closing your eyes, you feel a hand on your right shoulder and you notice an ear-to-ear smile from your spirit guide who gently whispers in your heart: “Come, if you want, with me and experience things that happened to you recently or less recently and of which you thought they would always burden you. I know though, that it will be difficult for you to be vulnerable and to confront those moments with an open mind."

"But if you want to, it will help you overcome your heartache and to transform. You and everyone else wear a backpack. Previously, the people said: "Each house bears its cross," but at this moment it is important for you to face the perhaps most difficult period in your life and by looking at it from a different angle, transform your distress into something that is much softer and will help you the rest of your life to live in a more dignified way."

You have to put up with this. Actually, you do not feel like it at all. On the other hand, you do think it maybe might be a good idea. Still, you keep your reserves, but you realize that the thoughts that you thus far received from your spirit guide were always positive and have helped you further on your journey during your current lifetime.

So you say yes. Your spirit guide radiates and hand in hand you go back to one of the most difficult moments in your life. One that you really just would want to forget. But that is just what it is all about. You think you might never forget it. At that time your spirit guide lovingly squeezes your hand.

"Of course you will never be able to forget it, my beloved. But that is not necessary. Whatever is needed for your distress, is a different viewpoint, from a higher perspective. If you succeed, and we will now work on it, you're already one step further on the beneficial road to happiness."

Gratitude fulfils you. It feels like your spirit guide and you are listening with arms around each other to the words that seemingly out of nowhere are given to you. Although apparently nothing is said, you know those words are coming from him/her. The warmth and love that speak from it are incredible and you wait with gratitude for all that is unfolding.

"Once you and I have wandered the paths that you sometimes call ‘the higher ones’. You and me talked endlessly about all kinds of circumstances that have occurred during a great number of your former lives, on planet Earth and elsewhere. Once and again you encountered problems in one way or another and they are always comparable to that what you are enduring now.”

“You are not able to reach your core, or rather, you think you can’t. You live through all kinds of dire experiences that have to do with feeling at a distance of everything that is going on, physically as well as inside. Time and again you ask yourself: 'Where am I, is this all real, am I the one experiencing this, or is it someone else who has to try to solve all these problems?'”

“But I tell you, this is all you. It is your soul experiencing the fear, bending in every direction to convince itself that it is not necessary to come to its senses. Still it is of the utmost importance that it does, because it is high time. You say you want to get to your core, but there is stuff blocking you to free your captured soul.”

“How to clear those blockades and cast those fears away? That is not so easy, but the key lies truly within yourself. Take a good look at all that is happening in the world. From unexpected corners all kinds of things are fired up that touches people, actually all people of the world, deep in their souls.”

“Allow yourself to be touched as well. Of course you will say that it is already the case and at a certain level it is of course, but try to look at your soul and allow the volcano
to split open. Is that so much different than what happened in you before? Were you not deeply touched in your soul back then as well? That is why I beg you, allow it again, experience it again, from beginning to end, because therein lies the key to success.”

“Of course it will hurt, but know that others and myself will support you to lessen that pain in order to meet your real inner core, the real battle point. And I promise you will be able to transform everything to something very beautiful. You will be baffled and ask yourself: ‘Why have I not been able to do this much earlier?’”

“You know you live on the planet of free will. It will have to be your own choice that triggers all this. What I am telling you here is just an encouragement; you will have to make that decision yourself and once you have done that - in real reality - the solution is nearby. You are wading through the bushes, but the easy road is only just a step aside. I advise you, make that step sideways and the horizon will reveal itself to you in all its glory. You will then experience an amazing sunrise; one you have never experienced before.”

“Go with God/ess, or however you would like to call that energy. I wish you a lot of success and if you once more want to communicate with me, you are more than welcome. The only thing you need to do is to become very quiet and peaceful; aim your attention at the cosmic carrier wave, which manifests itself as a light whoosh in your ears and to focus on me. Then I will be able to reach you and you can hear me. Think talking it is called and that is what we shall do.”

“Now I greet you. At the moment these words are said, many are here with me to guide this with Love and at the moment you will read these words, the same will be the case again..."

~*~*~*~

You indeed experience that you are back on your chair or on your bench. You notice however, that a large number of people/souls/beings who have all experienced your trip, are present. They were all witness of the journey that brought you back to ancient, yet so recognizable, times.

At the moment when you experienced the humiliation, the fear, the tremendous pain and despair - and that you realize afterwards - the emotions flowed away like bath water and were almost immediately transformed into compassion, love and freedom.

That's why you were able to say with Heart and Soul and Spirit: "I forgive you, and I forgive myself", because you realize that by this not only you, but we all have been able to move a bit towards the goal to which we all strive to be underway.

Wasn’t it all worthwhile? Wasn’t it a wonderful time to expose yourself to all souls present on both sides of the veils? Wasn’t opening up yourself as the vulnerable you, not the herald announcing to the Divine Essence, "Here I am; I cannot do anything else and please lift me up from the swamp?"

~*~*~*~

It is time to return to the here and now. Gradually you become aware again of the environmental sounds. You move your feet, your arms. You slide a little bit back and forth and very slowly, you return to where this adventure began. Then you open your eyes, look around you. If you want to, rub your hands, squeeze your arms, because you realize that this is necessary for you are coming back from very far away.

Let it be so; you did come with the intention of: “No idea what, but let 'it' be.” It has come and it has brought you much. You have been able to truly begin the transformation of your fears.

And that, you know now, was actually reliving the soul distress. You thank your spirit guide and you feel and say that you're thankful you have been able to experience all of it.

Espavo!
(From Lemuria; meaning: Thank you to stand in your own power.)

back