Buitenaards Plejadische dossiers Nada Kronieken Running Fox Homepagina Written with Love Written Speciaal

Zetaplanet

 

Sterrenmensen; berichten van Thuis

Starseed Messages Sent From Home

nl       uk  

Jelaila Star; helderziend/intuïtief raadgeefster; Psychic/Intuitive Counselor
The Nibiruan Council
Email: nibiruancouncil9@gmail.com
URL: www.NibiruanCouncil.com
Video message/boodschap: https://www.youtube.com/watch?v=KXPEDJ8NDf8&feature=youtu.be

Dutch by Hans Brockhuis


Sterrenmensen; berichten van Thuis

Vele jaren geleden, toen ik pas met dit werk was begonnen, werd me verteld dat de entertainment industrie zou worden gebruikt om berichten vanuit onze respectievelijke thuiswerelden naar ons te zenden. De inspiratie achter bepaalde tv-series en films werd gebruikt om codes te versturen zodat specifieke groepen Sterrenmensen konden ontwaken, waarbij ze werden begeleid door aansporingen van hun ziel om bepaalde opdrachten te voltooien. Ik denk dat de gebeurtenis die bekend staat als de Harmonische Convergentie in 1987 op deze manier tot stand is gekomen Voordat dit evenement plaatsvond hadden we Star Trek en daarvoor Lost in Space. [Ook de hele Star Wars serie hoort in dit rijtje H.B.] Hoeveel van jullie haastten zich niet van school naar huis om ze te bekijken?

Toen kwam, zogezegd, de volgende fase. Eind jaren 90 van de vorige eeuw was er de Matrix, en meer Star Trek films. Er volgden meer films, E.T., The Millennium Man, Close encounters of the third kind en A.I. Opnieuw ontwaakten er Sterrenkinderen. Met elke ronde films, shows en computerspellen werd weer een nieuwe groep gewekt.

Hoewel ik er al langer van op de hoogte was, ontving ik er laatst meer informatie over en vroeg men mij om het met jullie te delen. Deze inlichtingen waren afkomstig van een jonge man waarmee ik deze week een sessie had. Andy (niet zijn echte naam) had om advies gevraagd om uit te vinden wat de meeste Sterrenkinderen altijd graag willen weten; waarom is hij hier op aarde, wat is zijn missie en hoe moet hij te werk gaan? Andy’s zoektocht was begonnen nadat hij het videospel ‘The Nine Gates’ had ontdekt.

Toen ik me afgestemde op Andy's gidsen werd ik verrast door de ontdekking dat er daar nogal wat van waren. Toen ik verbinding maakte arriveerden er nog een paar. Enkelen van hen op de voorste rij zwaaiden naar me tijdens het uitwisselen van een warme groet. Ze waren in een feestelijke stemming, net zoiets als wanneer ze bij NASA's Mission Control de succesvolle lancering van een raket vieren. Ahhh, zo warm en gastvrij.

Andy's gidsen vierden het succes van zijn ‘wakker maken’, waarbij ze hem door de eerste fase van zijn opleiding (met behulp van de Negen Poorten filosofieën) hadden geloodst en hem vervolgens via onze sessie naar zijn eerste formele heraansluiting hadden geleid. Vanzelfsprekend was ik er helemaal klaar voor om dat met ze mee te vieren!

Zodra iedereen zat, begon het serieuze werk. Ze legden uit dat zij Andy naar het 9 Gates spel hadden geleid omdat het door henzelf was geïnspireerd. Vervolgens legden ze uit dat het verhaal achter de 9 Poorten die van hun thuiswereld is en de lessen bevatten die geleerd dienen te worden om de toekomst te veranderen. (Andy, zoals de meeste Sterrenkinderen, kwam vanuit de toekomst naar het verleden om een tijdlijn te veranderen.) Vervolgens moedigden ze me aan om de inzichten van de sessie met anderen te delen, zodat alle Sterrenmensen daar hun voordeel mee zouden kunnen doen.

Het selecteren van de Berichten
Er zijn indicaties om je stellaire oorsprong, geschiedenis en missie te herkennen en om aan die missie van je persoonlijke spirituele groei te voldoen. De sleutel tot het herkennen van wat bij jou hoort hangt af van hoe sterk jij je aangetrokken voelt tot een uitzending, film of computerspel.

Stellaire afkomst - Merk op welke sterrenstelsels eventueel worden gebruikt in de films, programma of spel waartoe jij je het sterkst aangetrokken voelt. Hoewel sommige namen fantasie lijken te zijn, kunnen zij nauwkeurig zijn of op zijn minst in de buurt komen van de echte naam van je thuiswereld of sterrenstelsel.

Missie – De oplossing van het probleem dat in de uitzending wordt uitgewerkt, zou wel eens de intentie achter jouw missie kunnen zijn.

Geschiedenis – De geschiedenis die in de film wordt verteld zal waarschijnlijk zeer nauw verwant zijn met die van je thuiswereld.

Werken aan Persoonlijke Groei - Het is mijn ervaring dat elke missie om persoonlijke groei door middel van emotionele zuivering draait. Een deel van het geschenk dat aan ons wordt gegeven, kan de reis naar een planeet zijn waar we de vrije wil hebben om de omstandigheden te hercreëren die uiteindelijk tot de problemen leidden waarvoor we terug in de tijd reisden om in staat te zijn die te wijzigen.

Hoe kan je bepalen wat de problemen zijn? Je vindt de antwoorden door het observeren van de tegenstander in de film, spel, enz. De tegenpartij zal dezelfde overtuigingen en angsten hebben waar je zelf in je leven tegenaan bent gelopen. Om het anders te zeggen, de tegenstander houd je een spiegel voor, die de gedragingen die je dient te veranderen reflecteert. Zodra je die dezelfde dingen in jezelf kunt zien, en ze weet te veranderen, zul je je doel hebben bereikt, het transformeren van je tijdlijn.

Natuurlijk valt hier veel meer over te zeggen, maar deze ruimte is daar niet geschikt voor. Je kan veel informatie, samen met echte voorbeelden vinden in mijn boek: Mission Remembered

Om af te sluiten, wanneer we leren om voorbij de matrix te denken, realiseren we ons dat we niet alleen zijn. Onze sterrenfamilie is onder ons. Ze zenden ons berichten, zodanig dat we in staat zullen zijn ze passend op onze planeet te ontvangen. 

terug


Starseed Messages Sent From Home

Many years ago, towards the start of my mission, I was told that the entertainment industry would be utilized to send messages to us from our respective home worlds.  The inspiration behind certain TV series and movies was to fire the codes and awaken specific starseed groups they were guided by their soul’s urgings to complete certain assignments.  I can’t help but think that perhaps the 1987 event known as Harmonic Convergence came about in this way.  Before that 1987 event we had Star Trek and it’s precursor Lost in Space.  How many of you rushing home from school to watch them? 

Then there was the next phase, so to speak.  In the mid to late 90s we had the Matrix, and more Star Trek Movies.  These were followed by the movies, The Millennium Man and A.I.  Again, more Starseeds were awakened.  With each round of movies, shows and games, another group or groups are awakened. 
Though I have known this for some time, I was given more information about it and asked to share it with you.  This information came from the guides of a young man I counseled this past week.  Andy, (not his real name) had requested counseling in order to find out what most starseeds  yearn to know, why is he here on Earth, what is his mission and how should he go about doing it?  Andy’s quest had begun after discovering the video game, The Nine Gates.

When I tuned into Andy’s guides I was surprised to find that he had a rather sizable crowd of them. They were still filing in when I made the connection.  A few in the front row waved at me while sending a warm greeting.  They were in a celebratory mood, much like NASA’s  Mission Control celebrating after the successful launch of a rocket.  *Ahhh, so warm and welcoming* 

Andy’s guides were celebrating the success of having awakened him, getting him through the first stage of his training (us  ing the Nine Gates philosophies) and then on to his first formal reconnection with them through our session.  Heck, I was ready to celebrate with them!

Once everyone had settled down, we began the serious work.  They explained that, yes, they had led Andy to the 9 Gates game because it was inspired by one of their own.  They then went on to explain how story of the 9 Gates was the story of their home world and the lessons that needed to be learned in order to change the future.  (Andy, like most starseeds came from the future into the past in order to change a timeline.)  They then encouraged me to share insights from the session for the benefit of all starseeds. 

Picking out the Messages
There are clues to your stellar origins, history, mission, and personal spiritual growth work to fulfill that mission.  The key to recognizing what is yours is how strongly attracted you are to the show,  movie or game.  

Stellar origins – Note what star systems if any are used in the movies, show or game you are most strongly drawn to.  Though some may appear to be made up names, they may be accurate or at least close to the real name of your home world or star system.

History – The story of the movie may be very close to the history of your home world.

Mission – The solution to the problem in the show may very well be the purpose behind your mission.

Personal Growth Work – It has been my experience that each mission involves personal growth through emotional clearing.  Part of the gift we are given is to be able to come to a planet where we have the free will to recreate the circumstances that eventually led to the problems we have now traveled back in time to change. 

So how do you determine what the issues are?  You’ll find the answers by observing the adversary in the movie, game, etc.  The adversary will have the same beliefs and fears that you came to work through.  To say it another way, the adversary will be a mirror for you, mirroring back the behaviors that you need to change.  Once you can see those same t
hings in yourself, and change them, you will have achieved your goal, altering the timeline. 

Of course there is more to this, but space does not permit me to share it all.  You’ll find a lot of information, along with real life examples in the book, Mission Remembered

In closing, when be begin to think beyond the matrix, we realize we are not alone.  Our starseed families are with us, sending us messages and in a way that allows us gracefully receive them.

back