Buitenaards

Plejadische dossiers

Nada Kronieken

Running Fox Homepagina

Written with Love Meditaties

Nieuw op Running Fox

contact

De Plejadische dossiers

Door Martin Pleiades

@ De adem van de eeuwigheid

 

Pleiades

zie ook: Stories of Life

 

The Pleiadian Files

By Martin Pleiades

@ Breath of infinity

 


Eén van die zielen, ben ik, met een eigen verhaal, een man achter de schermen. Sinds de dagen van mijn vroege jeugd intrigeerden de sterren, het heelal met zijn eindeloze mysteries me altijd tot in de kern. Het ultieme meesterwerk, eindeloze kleine puntjes die de nachtelijke hemel verfraaien, allen voorzien van een rijke historie en miljoenen bewuste levensvormen, woonachtig binnen in hetzelfde ademende organisme....

meer lezen...


One of those souls, I am, with a story of its own, a man behind the scenes. The stars, the Universe along with its endless mysteries always intrigued me to the core, ever since the days of my early childhood.  The ultimate masterpiece, endless tiny dots decorating the night sky all provided with a rich history and millions of sentient life forms, living within the same breathing organism.....

read more...


Reïncarnatieverhalen

Verslagen, gegeven door Kareem van Altaïr

Tales of reincarnation

Tidings, given by Kareem of Altair

 
Introductie Introduction Martin Pleiades
Hoofdstuk 1: Afvallige zielen - 1672 Chapter 1: Renegade souls - 1672 Martin Pleiades

Hoofdstuk 2: De legende van de oude molen - 1834

Chapter 2: Legend of the old mill - 1834 Martin Pleiades
Terug naar Lemurië; hoe je ware identiteit te achterhalen Back to Lemuria; how to retrieve your true identity  
Een kroniek in 5 delen door Martin Pleiades A chronicle in 5 volumes by Martin Pleiades  
Terug naar Lemurie; deel 1: De Eenhoorn Back to Lemuria; Part 1: The Unicorn. Martin Pleiades
Terug naar Lemurie; deel 2: De Annunaki Back to Lemuria; Part 2: The Annunaki Martin Pleiades
Terug naar Lemurie; deel 3: Reïncarnatie; verbanden leggen Back to Lemuria; Part 3: Reincarnation; connecting the dots Martin Pleiades
Terug naar Lemurie; deel 4: Kristallen lichtkamers Back to Lemuria; Part 4: Chrystal chambers of Light Martin Pleiades
Terug naar Lemurie; deel 5: De taal van de ziel Back to Lemuria; Part 5: Language of the soul Martin Pleiades
     
We kwamen vanuit de hemel; een wisselverhaal From the heavens we came; an alternating story Mara Oldenburg & Martin Pleiades
Prelude; Hoe een wederzijdse droom verwordt tot een verhaal dat zijn eigen leven leidt Prelude; how a mutual dream becomes a story of its own Martin
I: Op reis I: The journey Mara
II: Kareem II: Kareem Martin
III: Amanta van Amantis III: Amanta from Amantis Mara
IV: Misère, opnieuw uitgevonden IV: Misery reinvented Martin
V: Onrust stoken V: Stirring up commotion Mara
VI: Ventile, het reptiel VI: Ventile the reptile Martin
VII: Armodac van Amadis VII: Armodac from Amadis Mara
VIII: Smeekbede om bevrijding VIII: Prayers of liberation Martin
IX: Smeed het ijzer als het heet is IX: Strike while the iron is still hot Mara

X: Allistar Lucky Seven

X: Allistar Lucky Seven

Martin
XI: Sweet dreams XI: Sweet dreams Mara
XII: Cia ‘Kiuna; koningin van de woestijn XII: Cia ‘Kiuna; queen of the desert Martin
XIII: Liefde en harmonie XIII: Love and harmony Mara
XIV: Ontkurk de champagne - Laatste episode XIV: Uncork the champagne - Last episode Martin and Mara
     
Ander werk Other works  
De gouden rivieren van de ziel The golden rivers of the soul Martin Pleiades
Alledaagse zielen Everyday souls Martin Pleiades
Hoofdstuk zonder titel Chapter without a title Martin Pleiades
De holte van een oude boom The cavity of an old tree Martin Pleiades
Avgusta uit Bratislava Avgusta from Bratislava Martin Pleiades
Definitie van een Alien (E.T.) Definition of an alien (E.T.) Martin Pleiades
Een vreugdevuur aan de horizon A bonfire at the horizon Martin Pleiades
Diepe valleien en steile bergen Deep valleys and steep mountans Martin Pleiades
Een relaas uit Egypte An Egyptian tale Martin Pleiades
Gebed van een ridder A knight's prayer Martin Pleiades
Een legende uit een andere wereld A legend from another world Martin Pleiades
Igneous atros Igneous atros Martin Pleiades
Een gouden wandeling in het ochtendlicht A golden walk in the morning light Martin Pleiades
Ieder licht draagt zijn eigen schaduw Every light carries its own shade Martin Pleiades
Engelen en sterrenwezens Angels and Star beings Martin Pleiades
Drijvend op een zee van impulsen Floating on a sea of impulses Martin Pleiades
De altijd stralende zon The ever radiant sun Martin Pleiades
     
Werk in samenwerking met anderen Work in collaboration with others  
     
Skylar de magiër Skylar the wizard Martin Pleiades & Hans Brockhuis
Een regenboog als symbool der liefde A rainbow as symbol of love Martin Pleiades & Hans Brockhuis

@ De adem van de eeuwigheid

Eén van die zielen, ben ik, met een eigen verhaal, een man achter de schermen. Sinds de dagen van mijn vroege jeugd intrigeerden de sterren, het heelal met zijn eindeloze mysteries me altijd tot in de kern. Het ultieme meesterwerk, eindeloze kleine puntjes die de nachtelijke hemel verfraaien, allen voorzien van een rijke historie en miljoenen bewuste levensvormen, woonachtig binnen in hetzelfde ademende organisme.

Een ongrijpbare maar toch toegankelijke ruimte voor iedereen met de moed om in haar diepe zandloper te duiken. De golven van de tijd kunnen veranderen, maar mijn interesse in dit schijnbaar ondoorgrondelijke fenomeen zal altijd duren. Toen ik ouder werd begon er een zekere verwantschap te ontstaan. Op de een ​​of andere reden ontstond er een duidelijk besef dat er een diepere verbinding met een bepaald deel van dit eeuwige meesterwerk moest zijn, een link met het Zevengesternte, die de meesten van ons kennen als de Plejaden.

Toeval is iets waar ik nooit echt in heb geloofd en daarom vroeg ik me af waarom ik niet een bezoek aan de diepere grotten van mijn intuïtie zou brengen. Dat heb ik gedaan, en hoewel mijn intuïtie me duidelijk vertelde dat de pen machtiger dan het zwaard is, heb ik tot nu toe nooit het juiste antwoord ontvangen.
''Wees niet bang om je veelzijdige inspiratie met anderen te delen, '' is alles wat me werd verteld.

Dat is waar uiteindelijk een duidelijke verandering werd geïnitieerd. Ik begon te schrijven, was gelukkig genoeg om Running Fox op mijn pad te vinden, en kon vervolgens een meer diepgaande samenwerking met Hans en zijn vrouw Annie effectueren. Het werd een mooie vriendschap en tegelijkertijd een unieke kans om alle vertalingen van mijn ziel te publiceren, om al haar inspiratie over te brengen. Kortom, het inluiden van een gouden tijd onder de naam van mijn ware, waarschijnlijk multi-dimensionale identiteit.

Maar ik ben natuurlijk ook betrokken bij andere bezigheden, dingen van een geheel andere aard. Als een man in zijn vroege jaren dertig, gebonden aan aardse beperkingen, assisteer ik bij een lokaal hoveniersbedrijf, een plek waar ik in staat ben een heel andere kant van mijn creativiteit te uiten van waaruit ik in staat ben veel liefdevolle energie te genereren.

Naast mijn reguliere baan en mijn  activiteiten als schrijver, lees ik graag, verzamel ik edelstenen en mineralen en niet te vergeten, beoefen ik de kunst van de fotografie. Dat laatste is een hobby die ik deel ik met mijn geliefde vrouw. Zij is het die verantwoordelijk is voor de meeste foto's die mijn verhalen begeleiden. U kent haar wellicht  onder de naam Martha Hart. Martha en Martin, een fusie van gedeelde inspiratie. We staan samen sterk!

Beste lezer, beiden hopen we van harte dat u zult genieten van onze geschriften en ook van de verhalen die we van plan zijn om in de nabije toekomst met u te delen. Wie weet waartoe het zal leiden?

Vele zegeningen!

retour


@ Breath of infinity

One of those souls, I am, with a story of its own, a man behind the scenes. The stars, the Universe along with its endless mysteries always intrigued me to the core, ever since the days of my early childhood.  The ultimate masterpiece, endless tiny dots decorating the night sky all provided with a rich history and millions of sentient life forms, living within the same breathing organism.

An impalpable yet accessible space for all those with the courage to plunge inside her deeper hourglass. The waves of time may change, though my interest in a phenomenon so unfathomable shall always last. When I grew older, a certain kinship began to arise. For some reason I clearly felt there just had to be a deeper connection with a particular part of this eternal masterpiece, a link with the Sevenstar, most of us know as the Pleiades.

Coincidence is something I never really believed in, so I reckoned why shouldn’t I pay a visit to the deeper caves of my intuition. This I did, and even though my intuition obviously told me that the pen is mightier than the sword, hitherto I never received the appropriate answer.
‘’Do not be afraid to share your versatile inspirations with others,’’  is all what I was being told

That is where a definite change was finally initiated. I started writing, was fortunate enough to find Running Fox on my path, and subsequently to effectuate a more profound collaboration with Hans and his wife Annie. It became a beautiful friendship and at the same time a unique opportunity to publish all of the translations of my soul, to transmit all of her afflatus. In short, the ushering in of a golden time under the name of my true, probably multidimensional identity.

However, I am of course also involved in other pursuits, things of an entirely different nature. As a man in its early thirties, bounded to Earthly restrictions, I assist at a local landscaping business, a place where I just love to express a totally different side of creativity from which I am able to cultivate much loving energy.

Next to my regular job and my writing activities, I also like to read, to collect gemstones and minerals and not to forget, there is the art of photography. The latter one is a hobby I share with my beloved wife, as she is responsible for most of the pictures that come with my stories. You may know her under the name of Martha Hart. Martha and Martin, a fusion of shared inspiration. We certainly stand strong together!

Dear reader, we both sincerely hope that you will enjoy our writings and also those stories we are intending to share in the near future. Who knows where it will result in.

Blessings!

back


Endless connection with life  
De eindeloze, misschien wel multidimensionale, connectie met de onuitputtelijke kracht van het leven zelf.
The endless, perhaps multidimensional connection with the inexhaustible power of life itself.
Illustration by Martha Hart