Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations

Korte verhalen/shorts

Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love

Gedichten - poems that touch me

Running Fox home

 

Dupath Holy Well, Cornwall

photo by the author

Affirmatie; Het geordende leven met de golven van de Geest

Uit: ‘de Bron spreekt…’

Affirmation; Orderly life with the waves of spirit

From: ‘the Source talking….’

 
 

“Je kunt niet vanuit de Bron leven en een achtenswaardige invloed uitoefenen, als je leven niet geordend is. Maar daar kun je altijd naar blijven streven, onversaagd!”

Stapsgewijs, intuïtief kun je je die regelmaat verwerven en geleidelijk zul je in staat zijn zoveel meer vanuit het contact met je innerlijke Bron te doen, voor jezelf én voor de ander! Zonder overhaasting of onrust, maar meer door orde en schoonheid te weerspiegelen vanuit de LevensBron.

Je hebt discipline in je leven nodig om chaos te kunnen transformeren naar een nieuwe dynamiek van orde, met ruimte voor spontane intuïtieve ingevingen vanuit de innerlijke Bron.

Vrede is het gevolg van een geordend leven in wisselwerking met elkaar en met respect voor elkaars eigen Zijn. Ieder mens heeft net als elk levend wezen zijn/haar eigen levensdynamiek en een vrije wil om te kiezen binnen en met de wetten van de Natuur!

Het voorbereiden op je taak, bij elke gelegenheid, kun je ook waarnemen in de Natuur.
Bijvoorbeeld het zich in alle rust voorbereiden op de nieuwe Levensdynamiek van het voorjaar.

Stem je in Liefde af op hen met wie je contact maakt, met wie je samenwerkt, voorafgaand aan de tijd die je samen met hen doorbrengt.

Dit zal wanklanken tot een minimum beperken. Het werk, alsmede het samen maken van nieuwe concepten, met ruimte voor de inbreng van anderen, geven gelegenheid om vruchtbaar te zijn, om het goede te bereiken.

Het gaat daarbij om het bereiken van een gezamenlijk gedragen doel.

Golven
Sta regelmatig stil en wees dankbaar voor het positieve wat er in je leven is. Stem je af op het goede in je leven. Stem je af op de weerstanden, die het goede in jezelf blokkeren!

Dankbaarheid is de toegang tot je innerlijke Bron, dankbaarheid voor jouw bestaan, jouw leven hier op aarde. Dankbaarheid voor het weten en voelen dat je niet alleen bent.

Het contact met je innerlijke Bron door alle moeilijkheden heen geeft je de kracht om moeilijkheden te overwinnen. Net als het zaadje, dat in het donker van de aarde toch zijn weg naar het Licht weet te vinden.

Het is de onderkenning van je Wezenskern, waardoor kracht en hulp van binnenuit/van buitenaf de weg naar je bewustzijn kan gaan vinden. Luister naar jezelf in de stilte. Wees waakzaam en luister ook naar de ander.

Het is de echo in het hart van de klank, voortgedragen op de golven van de Bron.

Neem het aan als geschenk in Liefde en Vertrouwen om zo vanuit je hart de nadering van hulp te voelen aankomen.

Verheug je daarom, beschouw het leven als een avontuur, een sport. Gooi de trossen los van je gestrande scheepje en ga roeien, zeilen, vaar mee, met de zich altijd vernieuwende Levensstroom.

Put het water uit de Bron

De grond voorbereiden

Wij zijn vergeten de grond in onze harten steeds vooraf te bewerken.
Wij zijn vergeten onszelf en anderen te beschermen tegen de verharding, tegen de roofbouw van ons Liefhebbend Hart. We zien het resultaat terug in de roofbouw op onze enige Aarde.

Wij hebben vergeten hoe we wakker kunnen blijven en hoe we ons hart kunnen beschermen tegen het ‘hebben en krijgen’. Er is genoeg voor iedereen!

Daardoor is vergeten de grond van ons Hart voor te bereiden op het nieuwe zaad.
Veel werk ligt op ons te wachten om de grond van ons Hart vruchtbaar te maken voor het zaaien van het nieuwe zaad van de Nieuwe Morgen, waardoor dit kan ontkiemen en groeien.

De bodem van ons Hart vraagt om groot onderhoud en bewerking. Dan kan het nieuwe zaad gezaaid worden. O, wat zal de oogst tijdens de Nieuwe Morgen groot kunnen zijn.

Laat het Licht de aarde verwarmen, laat het Licht toe tot het diepste van je Hart. Laat het de brandpunten van overtuigingen en gedachten, die Nu niet meer werkzaam zijn, vinden en genezen.

Dan zal het nieuwe zaad ontkiemen in het warme Licht van Liefde in de koele aarde. De tranen van de hemel vallen op de aarde neer. De regen geeft het zaad te drinken.

In het Licht van Liefde kun je de tranen laten gaan en zorg je voor de groei van het nieuwe van morgen. In het Licht, in de Liefde waarin je veilig bent, waarin je er mag zijn, zoals je bent. In het Licht, in de Liefde.

terug

“One cannot live from Source, exercising honourable influence, if your own life is not in order. However, you might attempt it, daringly!”

Step by step, intuitively, you will be able to create that breathing space and progressively you will be able to do more from the contact with your inner Source for yourself ànd for the other! Mirroring it without haste or unrest through the Source of Life.

One needs discipline in life to transform chaos into the new dynamics of order with space for spontaneous intuitive illumination, ànd that which comes from inner Source.

Peace is the consequence of an orderly life in interaction with others and with respect for each other's being. Everyone has, just like each living creature his/her own dynamics of life and a free will to choose within and with the laws of Nature!

Prepare for your task, at every occasion, which you can observe as well in nature. For example, to prepare quietly for the new dynamics of life during springtime.

Harmonize in Love with those you are connected with, with those you cooperate with, preceding the time which you are spending with them.

This will restrict dissonances to a minimum. The work, as well as the together making of new concepts, with space for the input of others, will create opportunities to reach the good.

This is all about reaching a commonly carried goal.

Waves

Become silent regularly and be grateful for the positive side of your life. Synchronize on the good things. Synchronize on the capacitances that block the good within yourself!

Gratitude is the access to your inner Source, gratitude for your existence, your life here on earth. Gratitude for knowing and feeling that you are not alone.

Getting in touch with your inner Source through all difficulties, gives strength to overcome these. Just like the germ that can find its way to the light in the dimness of the soil.

It is the recognition of your Core of Being, at which strength and assistance from the inside/outside can find its way to your awareness. Listen to yourself in silence. Be prepared and watchful and pay attention to what others have to say.

It is the echo of your heart, of the sounds carried along by the waves of Source.

Receive it as a gift in Love and Trust in order to feel the approach of help from your heart.

Therefore, be happy, consider life as an adventure, a sport. Throw apart the mooring ropes from your ship that got marooned and get rowing, sailing; sail away, with the always renewed Flows of Life.

Draw water from Source

Preparing the earth
We forgot to always prepare the soil in our hearts in advance.
We forgot to protect ourselves and others against hardening, against exhaustion of
our loving hearts. Yet again we can see the consequences in the exhaustion of our one and only earth.

We forgot how to stay awake and how to protect our hearts against the ‘to have and to get’. There is always enough for everybody!

So it is forgotten to prepare the soil of our Hearts for the new seed.
Much work is waiting for us to make fertile the soil of our Hearts for the sowing of the new seed of the New Morning. Look how it germinates and grows.

The soil of our Hearts asks for maintenance and treatment. Only then it will be possible to sow the new seed. Oh, how large the harvest on the New Morning will be.

Let the Light warm the earth, allow the Light to enter the bottom of your Heart. Let it find and heal the highlights of your convictions and ideas that Now are no longer effective.

Only then, in the warm Light of Love of the humid soil, the new seed will germinate. Tears of heaven will drop down on the ground. The rain offers the seed its drink.

In the Light of Love you may shed your tears and you will take care of the growth of the new things of tomorrow. In the Light, in the Love in which you are safe, in which you may be as you are. In the Light, in Love.

back