Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

"Welkom aan de nieuwe abonnees
Het is met veel genoegen dat ik hierbij de abonnees begroet die zich kortgeleden hebben aangemeld. De meesten van jullie hebben dat gedaan naar aanleiding van mijn "Nada Kronieken", die in het maandblad Spiegelbeeld verschijnen. Bij een volgende gelegenheid zal ik iets schrijven omtrent de reden van de naamgeving ten aanzien van Running Fox en de Nada kronieken, maar op dit moment wens ik jullie allemaal veel leesplezier."

"Welcome to the new subscribers
It is with the utmost pleasure that I bid welcome to those who recently did subscribe to the 'Running Fox Papers'. Most of the English language readers did that because of the appearance of my 'Nada Chronicles' on the PlanetLightworker.com website. Next time I will write something about those names 'Running Fox' and the 'Nada Chronicles', but today I only wish you to have much pleasure in reading this newsletter."

 

 

100 Nieuwsbrieven nl

100 Newsletters uk

Hans Brockhuis

Nada Chronicles # 100

Running Fox Home


100 Nieuwsbrieven

In november 2001 verscheen mijn eerste nieuwsbrief onder de titel: Vergiffenis”.

De eerste woorden daarvan waren:

Welkom aan de nieuwe abonnees
Het is met veel genoegen dat ik hierbij de abonnees begroet die zich kortgeleden hebben aangemeld. De meesten van jullie hebben dat gedaan naar aanleiding van mijn "Nada Kronieken", die in het maandblad Spiegelbeeld verschijnen. Bij een volgende gelegenheid zal ik iets schrijven omtrent de reden van de naamgeving ten aanzien van Running Fox en de Nada kronieken, maar op dit moment wens ik jullie allemaal veel leesplezier.

Ik moet bekennen dat, zowel de toenmalige columns in Spiegelbeeld, mijn huidige Engelstalige blogs voor John Cali van GreatwesternPublishing, als het verschijnen van de nieuwsbrief voor mij grote stappen waren. Je geeft je bloot, laat je ziel en zaligheid aan de wereld zien en je moet nog maar afwachten of het allemaal zodanig bij de mensen binnenkomt zoals je dat graag zou zien.

En dat is het geworden. Op het toppunt daarvan, enkele jaren geleden, waren er bijna 1500 abonnees die maandelijks kennis konden nemen van wat de wereld van Running Fox te bieden had.

De laatste jaren is te merken dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van Email naar de sociale media, zodat het op dit moment moeilijk te achterhalen is wat de exacte impact van de Running Fox nieuwsbrieven is. Uit de reacties die nog altijd regelmatig binnenkomen mag ik echter afleiden dat er nog steeds belangstelling is en mede omdat ik elke keer een spiritueel onderwerp vanuit verschillende standpunten bekijk, ben ik buitengewoon tevreden over deze manier van communiceren met wie er maar voor openstaat.

Elders in deze nieuwsbrief, in de bijdrage van Myriah Krista Walker, staat onder meer beschreven hoe zij het begin van onze contacten heeft ervaren. Omdat dit nog altijd voortdurende overzeese contact buitengewoon belangrijk is geweest voor mij en voor de ontwikkeling van deze nieuwsbrief, laat ik hier mijn gedachten daarover volgen, zoals ik die in het eerste nummer van de Running Fox Papers heb verwoord:

Het is exact drie jaar geleden [september 1998 H.B.] dat ik Myriah, of eigenlijk haar werk, voor het eerst ontmoette op het Internet. Kort daarvoor, in september kreeg ik van mijn vrouw Annie, als verjaarscadeau, een abonnement op het internet. Al gauw bleek dat een machtig geschenk te zijn geweest. Ik typte het woord 'LICHT' in op één van de zoekmachines en het duurde slechts even voordat ik op de Lightworker website van Steve Rother stootte en van daaruit op de Grasses Roots website van een zekere Myriah Walker. Vooral haar werk raakte mij diep en ik abonneerde mij daarom op haar maandelijkse nieuwsbrieven.

Dat was geen slechte beslissing, want altijd werd ik enorm geraakt door het licht dat uit haar woorden sprak, evenals de compassie, de warmte en de genade van deze vrouw met haar eigen-aardige en toch wel-dadige manier om zichzelf uit te drukken. Vervolgens vroeg ik mij af hoe het zou zijn wanneer ik één van die meditaties in het Nederlands zou vertalen en het was in het voorjaar van 1999 dat ik mijn eerste omzetting deed van de 'Stilte van Niet-gedachten'. Deze eersteling kostte mij veel tijd want ik had zoiets nog nooit eerder gedaan, maar uiteindelijk was ik toch wel erg tevreden en het was met een zekere schroom dat ik Myriah E-mailde wat ik had gedaan, waarbij ik me bedacht dat er misschien wel 52 anderen zouden zijn geweest die al eerder op hetzelfde idee waren gekomen, en daarom vroeg ik me af of ik ooit nog wel antwoord van haar zou krijgen.

Dat gebeurde dus wel en voor mij markeren deze gebeurtenissen het begin van alles wat door de Running Fox website, de nieuwsbrieven, de vertaal- en redactie praktijk, de inspiratieavonden aan huis, en het verschijnen van mijn eerste boek tot stand is gekomen. Aan het tweede boek, onder de titel: “Zijn en Bezieling in zes motivaties”, wordt hard gewerkt.

Maar er is meer. Running Fox zou Running Fox niet zijn zonder de vele bijdragen die mijn lezers in de loop der jaren aan zowel de nieuwsbrieven als de site hebben bijgedragen. Omdat er altijd meer smaken van de waarheid zijn, zoals Steve Rother dat zegt, probeer ik elk onderwerp die ik bespreekbaar maak vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. En daarvoor ben jij, als lezer, verantwoordelijk. Iedereen beleeft de dingen op zijn eigen vertrouwde wijze en probeert dat op zijn eigen manier uit te drukken. In de loop der jaren zijn op die manier, op aanvraag en spontaan, een groot aantal artikelen door jullie aangereikt. Veel daarvan is zichtbaar onder het hoofdstuk: ‘Written with Love, op de Running Fox website.

Vorige maand, in nieuwsbrief nummer 99, hebben ik en jij niet minder dan 99 aspecten van spiritualiteit behandeld. Nu, voor deze nieuwsbrief, die ik van, voor en door mijn lezers heb samengesteld, zou het buitengewoon eenvoudig zijn geweest om die te vullen met 100 artikelen die in de loop der jaren allemaal door mijn lezers zijn geschreven en gedeeld via Running Fox. Dat zou teveel van het goede zijn. Wat ik hier wel presenteer is een verzameling artikelen – allemaal recent - waarin tot uitdrukking komt dat de weg van Running Fox behoorlijk veelzijdig is en dat er in dit samenspel tussen jou en mij iets heel bijzonders tot stand is gekomen. Ik dank jullie wel voor al deze boeiende interacties.

Tenslotte wil ik hier de mensen bedanken die belangeloos een bijdrage hebben willen geven aan deze jubileum nieuwsbrief:

Ginie Abbring Hingst
Ian Henderson
John Cali
Rev. Karen Lee Samson
Loes Flendrie
Mara Oldenburg
Marja Tames
Marjo van Weenen
Martha Hart
Martin Pleiades
Micha Beuger
Myriah Krista Walker
Reint Gaastra
Roely Anema

Zoals altijd wenst Running Fox jou, lezer, een hele goede maand toe.


terug

100 Newsletters

In November 2001 appeared my first newsletter entitled Forgiveness
The first words therein were:

Welcome to the new subscribers

It is with the utmost pleasure that I bid welcome to those who recently did subscribe to the 'Running Fox Papers'. Most of the English language readers did that because of the appearance of my 'Nada Chronicles' on the PlanetLightworker.com website. Next time I will write something about those names 'Running Fox' and the 'Nada Chronicles', but today I only wish you to have much pleasure in reading this newsletter.

I have to admit that both the then columns in Planet Lightworker, my current English language blogs for John Cali of GreatwesternPublishing, as the appearance of the newsletter, have been giant steps for me. You show one’s hand, give away your heart and soul to the world and you just have to wait and see whether everything will become any succes..
                                                                                                                 
And that it has become. At the height of it, a few years ago, there were almost 1500 subscribers who monthly received what the world of Running Fox had to offer.

In recent years one can be aware that a shift from Email to social media is taking place, so it is currently challenging to determine the exact impact of the Running Fox newsletters. From the reactions that still regularly come in though, I may deduce that there is still interest and partly because I'm always looking at a spiritual topic from different angles, I'm extremely satisfied with this way of communicating with all who are open to it.

Elsewhere in this newsletter, the contribution of Myriah Krista Walker describes among other things how she experienced the beginning of our contacts. Because this still ongoing overseas connection has been extremely important for me as well as for the development of this newsletter, I herewith repeat my thoughts about that, as I have done so in the first issue of the Running Fox Papers:

Almost exact to the day, three years ago, [September 1998 H.B.] it was for the first time I met Myriah, or rather her work, on the Internet. Not long before, in September, I got from my dear wife Annie as a present for my birthday a subscription to the Internet. As it turned out, it was an immense gift. Not long after it was installed on my computer I typed the word 'LIGHT' on one of the search engines, and it didn't take very long before I struck on the Lightworkerwebsite, and hence on theGrasses Roots of a certain Myriah Walker. In my opinion her work was astonishing and I subscribed immediately to her E-mailed newsletters.

As it turned out, that was not a bad decision at all, because when I got her messages always the light overwhelmed me, as well as the compassion and the warmth and the wonders of this woman with her wonder-filled weaved words. And I wondered how her words would look translated into Dutch. So it was in the spring of 1999 that I did my first conversion of the 'Stillness of no-thoughts' meditation. This first one took me a long time, because I never did such a thing before. But in the end it turned out I was quite happy with what I had accomplished. A bit inhibited I Emailed to Myriah that I had done this, thinking that I would be already number 52 or so, and I wondered if I would ever get any reply from her at all. 

Well, it did happen and these events mark for me the beginning of what has been established by the Running Fox website, its newsletters, my translation- and editorial practice, the inspiration evenings at home, and the publication of my first book. The second book: “Being and Inspiration in six motivations” is currently ‘under construction’.
But there is more. Running Fox would not have been possible without the many contributions over the years to both the newsletters and the website by my readers. Because there are always more flavors of the truth, as Steve Rother says, I always try to look at every topic from different viewpoints. And for that you, the readers, are responsible. Everyone experiences things and tries to express them in their own familiar way. Over the years and in that way many articles, on request or spontaneous, have been presented by you. Much of it is visible under the heading ‘Written with Love, on the Running Fox website.

Last month, in newsletter number 99, you and I have discussed no less than 99 aspects of spirituality. Now, for this newsletter, composed from, for and by my readers, it would have been extraordinarily easy to fill with 100 articles, all of them during the years written and shared by my readers. That would be too much of a good thing. What I present here is a collection of articles – all new – reflecting the fact that the path of Running Fox is pretty versatile and that in this interplay between you and I, something very special has been created. I thank you very much for all these fascinating interactions.

Finally I would like to thank all those who so altruistically contributed to this 100th newsletter:

Ginie Abbring Hingst
Ian Henderson
John Cali
Rev. Karen Lee Samson
Loes Flendrie
Mara Oldenburg
Marja Tames
Marjo van Weenen
Martha Hart
Martin Pleiades
Micha Beuger
Myriah Krista Walker
Reint Gaastra
Roely Anema

As always, Running Fox wishes you a very good month.

back