Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

empowerment

  nl  
  uk  
  D  

Running Fox Home

In- en uitzicht op het leven; 'hier'en 'daar'

Insight and outlook on life;'here'and'there'

Ein- und Aussicht auf das Leben; 'hier und dort'

The Nada Chronicles, # 67

Hans Brockhuis; English by Debby Jenner; Deutsch von Renate Korthof


Ieder beleeft de waarheid op zijn eigen wijze en omdat we allemaal één zijn en deel  uitmaken van de Eénheid die de schepper - de grote baas, god, godin, Allah, Jawèh, bron, geef het maar een naam - heeft geschapen, is alles zowel waarheid als onwaarheid.

Iedereen weet dat alle gebeurtenissen in het leven op verschillende manieren kunnen worden waargenomen. Met andere woorden. Ieder heeft zo zijn eigen waarheid. Soms wringt dat omdat het consequenties heeft voor een ander en hij bij de uitleg daarvan – bijvoorbeeld bij de rechter – met zijn eigen waarheid op de proppen komt.

Kijk maar eens naar dit verhaal:

Piet heeft voor zijn ogen een brommer tegen een auto zien aanrijden en weet zeker dat de auto veel te hard reed. Bianca, op de brommer, zit aan heel andere dingen te denken; haar vriendje heeft het net uitgemaakt en ze zit stevig te balen. Ze ziet daardoor over het hoofd dat het stoplicht op rood staat en rijdt door over het kruispunt. Plots doemt een auto vanuit het niets voor haar op. Met alle gevolgen van dien. Jasper, in de auto, heeft haast omdat hij naar een vergadering moet en al te lang in de file heeft gestaan. Gelukkig staat het licht op groen, dus kan hij vlug doorrijden. Vanuit een ooghoek ziet hij op het kruispunt een meisje op haar brommer komen aanscheuren. Piepende remmen, een knal – boem - en dan niets meer....

Er zijn hier drie – en eigenlijk nog veel meer -  verhalen te vertellen; ze hebben allemaal één ding gemeen; ‘boem.’ Verder wijken de verhalen totaal van elkaar af. Elk ervan is waarheid voor de een; – stommeling - ik had heel andere dingen aan het hoofd  – ik had haast –; onwaarheid voor de ander.

Bovendien zijn er nog meer waarheden. De waarheid van de politie, die komt om het ongeval te onderzoeken; die van de eerste hulp mensen die Bianca van de straat oprapen; de waarheid van de garage waar Jasper’s auto wordt uitgedeukt. Bovendien is er de waarheid die vanuit de plaats die soms ‘de ongeziene wereld’ wordt genoemd – kan worden beschouwd. Van daaruit is zichtbaar waarom Piet juist op dat moment op het kruispunt aanwezig is.

Misschien is Piet wel op zoek naar iets; zijn geestelijke begeleiding, beschermengel, gids, overleden familielid – wie dan ook – heeft dan met de begeleiding van Jasper en Bianca afspraken gemaakt om daar verandering in aan te brengen en hoe dat aan te pakken. Maar, zul je zeggen, moet dat dan ten koste gaan van Bianca en in mindere mate van Jasper?

Maar Bianca, we zagen het al, is van haar vriendje af en is misschien wel op zoek naar een nieuwe relatie. Dat is niet onwaarschijnlijk, want zij is een blitse tante die van de één naar de ander hipt. Jasper, de zakenman, wil eigenlijk helemaal niet op de vergadering zijn, hij heeft het al geruime tijd niet naar zijn zin bij het bedrijf en is op zoek naar een nieuwe baan.

Het voorval op het kruispunt biedt tal van mogelijkheden. Misschien legt Piet op het kruispunt wel zijn jas onder Bianca’s hoofd om haar te ondersteunen en raakt hij met de geschrokken Jasper in gesprek. Misschien is Piet wel op zoek naar een werknemer en kan Jasper bieden wat hij vraagt. Misschien zien Bianca en Jasper wel iets in elkaar – misschien is  ‘daarboven’ wel bekend dat het om tweelingzielen gaat die al een tijdje – onbewust – naar elkaar op zoek zijn? Mogelijkheden te over.

Zo zie je maar dat het simpele – boem – in tal van inzichten uiteengerafeld kan worden; dat is mogelijk door het uitzicht op ‘hier’ wat vanuit ‘daar’ bekeken kan worden. Of andersom. Ben je er nog?

Toch zou het voor ons die in het ‘hier’ vertoeven van belang kunnen zijn, wat vanuit het gezichtspunt van de andere wereld ‘daar’ is, eens naar verschillende voorvallen in  ons eigen dagelijkse leven te gaan kijken. Misschien wel op de manier zoals dat hierboven is beschreven. Bijna niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Kijk er, als je tijd en zin hebt, eens naar. Probeer eens een belangrijke gebeurtenis uit jouw leven te bekijken vanuit empathie met de ander(en) in dezelfde situatie. Het zal je zeker helpen vooruit te komen in het leven en een beter in- en uitzicht daarop te krijgen.

Ieder beleeft de waarheid op zijn eigen wijze en omdat we allemaal één zijn en deel  uitmaken van de Eénheid die de schepper - de grote baas, god, godin, Allah, Jawèh, bron, geef het maar een naam - heeft geschapen, is alles zowel waarheid als onwaarheid.

Running Fox wenst jou veel in- en uitzichten toe.

terug

Insight and outlook on life; 'here'and 'there'

Everybody experiences Truth in his own way and because we are all one and part of the Unity, that the creator - the big boss, God, Goddess, Allah, Jaweh, source, just give it a name – has created, everything is as much truth as untruth.

Everyone knows that all events in life can be observed in different ways. With other words: Everyone has got his own truth. Sometimes that makes it difficult because of the consequences for another person and he, by the explanation of it – for example at court – tells his own truth.

Have a look at this story:
 
Piet has seen, before his own eyes, a moped collide against a car and knows for sure that the car was speeding. Bianca, on the moped, is thinking about other things; her boyfriend just broke up with her and she is pretty fed up. Through that she oversees the fact that the traffic light is red and drives over the crossing. Suddenly a car emerges from nowhere in front of her. With all consequences. Jasper, in the car, is in a hurry because he needs to get to a meeting and already has spent too long in the traffic jam. Luckily the light is green, so he can drive through quickly. From a corner of his eye he sees a girl on her moped comes whizzing at the crossing. Squeaking brakes, a bang – boom – and then silence….

There are here three – and actually even a lot more – stories to tell; but they all have one thing in common: 'boom'. Furthermore the stories are totally different. Each one of them is the truth for one: - Fool – I had other things on my mind – I was in a hurry-; untruth for the other.

Moreover, there are more truths. The truth of the police, who comes to investigate the accident; that of the first aid people, who pick up Bianca from the street; the truth of the garage were Jasper's car is dented out. On top of that there is the truth that can be considered from the place that sometimes is called 'the unseen world'. From there it is visible why Piet just at that moment is present at the crossing.
 
Perhaps Piet is looking for something: his spiritual supervisor, guardian angel, guide, deceased family member – who so ever- has, with the aid of the supervisors of Jasper and Bianca, settled to change that and how to go about it. But, you would say, should that have to be at the expenses of Bianca and in lesser terms Jasper?

But Bianca, we saw it already, has no boyfriend anymore and might be looking for a new relationship. That is not improbable, because she is a trendy lady who hops from one to the other. Jasper, the businessman, doesn't actually want to be at the meeting at all; for a considerable time now he is not happy with his work at the company and is looking for a new job.

The occurrence at the crossing offers lots of possibilities. Maybe Piet lays at the crossing his jacket under Bianca's head to support her and gets into a conversation with the frightened Jasper. Maybe Piet is even looking for an employee and can Jasper offer what he is looking for. Maybe Bianca and Piet fancy each other – maybe it is 'up there' known that it concerns twin-souls who, for a while now – unconsciously – are searching for each other? Possibilities a plenty.

Here you see that a simple – boom – can be unraveled into a variety of insights; which is possible through the outlook on 'here' that can be viewed from 'there'. Or the other way around. Are you still there?

Yet it could for us who stay in 'here', that what from the point of view of the other world is 'there', one day be important to have a look at the different occurrences in our daily life. Perhaps in the way as described above. Almost nothing is what it seems to be, at first sight. Look at it when you have time and fancy it. Try to view an important event in your life from empathy with the other(s) in the same situation. It will certainly help you forward in life and give you a better insight and outlook on it.

Everybody experiences Truth in his own way and because we are all one and part of the Unity, that the creator - the big boss, God, Goddess, Allah, Jaweh, source, just give it a name – has created, everything is as much truth as untruth.

Running Fox wants to wish you a lot of insights and outlooks.

back

Ein- und Aussicht auf das Leben; 'hier' und 'dort'

Jeder erfährt die Wahrheit auf seine eigene Weise, und weil wir alle eins sind und ein Teil der Einheit, die der Schöpfer – der große Boss, Gott, Göttin, Allah, Jaweh, die Quelle, welchen Namen man auch verwendet- geschaffen hat, ist alles sowohl Wahrheit als auch Unwahrheit.

Jeder weiss, dass alle Geschehnisse im Leben auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen werden können. Mit anderen Worten: jeder hat so seine eigene Wahrheit. Manchmal erzeugt das Reibungen, weil es für jemand anders Konsequenzen hat und man bei der Verdeutlichung davon – zum Beispiel vor Gericht-mit seiner eigenen Wahrheit kommt.
Schau dir mal diese Geschichte an:

Piet hat mit eigenen Augen gesehen, wie ein Moped ein Auto angefahren hat und er weiss sicher, dass das Auto viel zu schnell gefahren ist. Bianca am Moped denkt an ganz andere Dinge; ihr Freund hat gerade mit ihr Schluss gemacht und sie hat darüber die Nase gestrichen voll. Sie übersieht daher, dass die Ampel auf Rot steht und fährt noch über die Kreuzung. Plötzlich taucht aus dem Nichts ein Auto vor ihr auf. Mit allen Konsequenzen. Jasper, im Auto, ist in Eile, weil er zu einer Besprechung muss und schon zu lange im Stau gestanden ist. Glücklicherweise hat er Grün, also kann er zügig weiterfahren. Aus dem Augenwinkel sieht er auf der Kreuzung ein Mädchen auf ihrem Moped daher rasen. Quietschende Bremsen, ein Knall – bumms – dann nichts mehr.

Es gibt hier drei – und eigentlich noch viel mehr Geschichten zu erzählen; sie haben alle eines gemeinsam:’ bumms’. Ansonsten weichen die Erzählungen total voneinander ab. Jede ist für einen von ihnen wahr “Dummkopf- ich hatte ganz andere Dinge im Kopf – ich war in Eile”, und unwahr für den Anderen.

Darüber hinaus gibt es noch mehr Wahrheiten. Die Wahrheit der Polizei, die den Unfall untersucht, die Menschen von der Ersten Hilfe, die Bianca von der Straße auflesen, die Wahrheit der Werkstatt, wo Jaspers Auto ausgebeult wird. Ausserdem gibt es die Wahrheit aus der Sicht der sogenannten “unsichtbaren Welt”. Von dort aus gesehen ist deutlich, warum Piet gerade in diesem Augenblick auf der Kreuzung ist.

Vielleicht ist Piet auf der Suche nach etwas? Sein geistiger Begleiter, Schutzengel, Führer, verstorbenes Familienmitglied oder wer dann auch, hat mit den Schutzengeln von Jasper und Bianca verabredet, das zu verändern und auch, wie man das angehen kann. Aber, so könnte man fragen, muss das dann zum Nachteil sein von Bianca und in kleinerem Ausmaß auch für Jasper?
Bianca ist, wie wir schon gesehen haben, ihren Freund los und vielleicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Das ist nicht unwahrscheinlich, denn sie ist eine flotte Biene, die von einem zum anderen schwirrt.
Jasper, der Geschäftsmann, will eigentlich gar nicht bei der Besprechung sein, ihm gefällt es schon eine ganze Zeit lang nicht mehr so bei seiner Firma und er ist auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle.

Der Vorfall auf der Kreuzung bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Vielleicht legt Piet auf der Kreuzung seine Jacke unter Biancas Kopf, um sie zu unterstützen und vielleicht kommt er mit dem erschrockenen Jasper ins Gespräch. Vielleicht ist Piet auf der Suche nach einem Arbeitnehmer und kann Jasper bieten was dieser sucht. Vielleicht finden Bianca und Jasper Gefallen aneinander- vielleicht ist “da oben” sehr wohl bekannt, dass es um Zwillingsseelen geht, die schon eine Zeitlang unbewusst auf der Suche nacheinander sind? Möglichkeiten  im Überfluss.

So kann man sehen, dass das einfache ‘bumms’ in einer Menge Einsichten aufgelöst werden kann; das ist möglich durch die Aussicht auf das “Hier,” das von “dort” besehen werden kann. Oder anders herum. Kannst du noch folgen?

Für uns, die sich im “Hier” befinden, was aus der Perspektive der anderen Welt “dort” ist, könnte es doch wichtig sein, einmal verschiedene Vorfälle in unserem eigenen täglichen Leben gut anzuschauen. Vielleicht sogar auf die Art und Weise wie es hier beschrieben ist. Beinah nichts ist so, wie es im ersten Augenblick scheint. Schau es dir einmal an, wenn du Zeit und Lust dazu hast. Probier einmal, eine wichtige Begebenheit aus deinem Leben anzuschauen mit Empathie für den oder die anderen in derselben Situation. Es wird dir sicher helfen, im Leben voran zu kommen und bessere Ein-und Aussichten darüber zu bekommen.
Jeder erfährt die Wahrheit auf seine eigene Weise, und weil wir alle eins sind und ein Teil der Einheit, die der Schöpfer – der große Boss, Gott, Göttin, Allah, Jaweh, die Quelle, welchen Namen man auch verwendet- geschaffen hat, ist alles sowohl Wahrheit als auch Unwahrheit.

Running Fox wünscht dir viele Ein-und Aussichten!

zurück