Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

ET

 


Illustr: Martha Hart

 

Definitie van een Alien (E.T.) nl

Definition of an alien (E.T.) uk

Martin Pleiades

‘’To fear us is to fear thyself. We are holding the keys to your wildest dreams. Our existence within the Universe shall always be there, as it shall always be carried within the center of thy heart.’’

‘’Ons vrezen is als vrees koesteren voor uzelf. Wij bezitten de sleutels tot uw wildste dromen. Ons bestaan binnen het Universum zal er altijd zijn, zoals het altijd gedragen zal worden in het centrum van uw hart.’’

 


Definitie van een Alien (E.T.)

“Jakkes, wat als er ooit een Alien, een buitenaards wezen, mijn pad zou kruisen? Zou het proberen mij op te eten? Of zou het me wellicht trachten te vernietigen? Wat voor gruwelijke daden zal het uithalen? En hoe zou het eruitzien? Zou het een angstaanjagende groene man zijn met een afschuwelijke geur of zou het een klein grijs wezentje met grote ovale ogen zijn, zoals degenen die ik herken van televisie? Hoe dan ook, ik zou me doodschrikken.”

Zo klinken de angstige stemmen van een aantal van mijn collega’s, van familieleden en van sommigen uit mijn omgeving en waarschijnlijk ook die van nog zoveel meer individuen.
Het zijn echo’s van de angst, diep geworteld in de ziel. Echo’s van dappere mensen, levende wezens, veelal met de heldenmoed om het idee van een oneindig leven te accepteren, maar toch ook doodsbang om het concept van buitenaards leven realistisch te overwegen. Van leven buiten de planeet die we allen zo goed kennen.
De sleutel tot deze kwestie bevindt zich uiteraard niet in mijn broekzak. Objectieve antwoorden zijn geschenken die ik niet kan delen, simpelweg omdat ik niet weet hoe die eruit zien. Wat kan ik dan wel delen? Wat ik kan toekennen is een waarheid die in mijn geheime kamer verborgen ligt. Laten we anders samen de kelder ingaan om dat stoffige oude boek te vinden; gaat u mee? Het gaat over ‘Mijn levensboek.’ De informatie die we zoeken zou zich daarin moeten bevinden. Maar waar is het? Het is duister hier beneden maar wacht, hier is het, ik heb het gevonden. Ik zal mijn kaars op de vloer zetten om erin te kunnen lezen, en ik zal ieder woord dat ik lees, voor u vertalen. Laten we nu dit specifieke hoofdstuk gaan opzoeken. Welke woorden en zinnen zullen er vandaag uit mijn pen vloeien? Hier komen ze.

~*~*~*~

Is er iemand in de zaal die me kan vertellen wat een Alien is? Wat houdt het in en wat is de definitie van dit ongebruikelijke woord? Duidt het misschien ‘vreemdeling’ aan? Maar in alle eerlijkheid, hoe vreemd zijn ze werkelijk? Bevinden we ons niet in hun DNA net zoals zij in de onze bestaan? Bezitten ze geen ziel? Hebben ze geen thuis of eigen familie?

Werkelijk ieder wezen of geest, ongeacht leeftijd of vorm, is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle leven is één ondanks het verschil in uiterlijke verschijningen, persoonlijke gewoonten en voorkeuren. Dit zou een gemakkelijk begrip moeten zijn. En ja, een geest, onderworpen aan het fenomeen tijd op een plaats zo compact als de planeet Aarde, heeft een fysiek voertuig nodig om te overleven. Laten we dat voertuig lichaam noemen. Het plaveit de enige weg naar een Aards avontuur. Hoewel het lichaam een wonderbaarlijke gift is, op maat gemaakt door het Universum, kan het zonder ziel niet functioneren. De ziel vormt een tijdelijk thuis hierin. Paradoxaal genoeg is de ziel tegelijkertijd ook dat masker dat iedere herinnering van buitenaf blokkeert.

Inderdaad, de ziel identificeert zich slechts met conventionele zaken en E.T.’s hoeven daar niet noodzakelijkerwijs onderdeel van uit te maken. Maar zou dat proces niet hetzelfde of op zijn minst vergelijkbaar zijn voor wezens van buiten onze planeet? Zouden ze op hun beurt ook bang voor ons zijn?

Het Geheel bestaat in het centrum van het hart, binnen de kwintessens, de kern, van ieder wezen. Niets is vreemd voor het hart, binnen- of buitenaards, zo u wilt. Een oneindig klein deeltje van Spirit verblijft in dat kleine fascinerende kamertje. Het ontkennen of vrezen van buitenaardse levensvormen staat dus gelijk aan het ontkennen of onderdrukken van een deel van uzelf. Maar die gedachte maakt uiteraard slechts deel uit van mijn boek. Iedere geest bezit zijn eigen boek en de ziel kan zich te allen tijde met die aangeboren wijsheid verbinden. De melodie van oprechte stilte is alles wat er voor nodig is. Dit zal een gouden poort ontgrendelen om vervolgens de schoonheid van een intrinsieke tuin te onthullen. De draad van Ariadne zou zich weleens om de hoek kunnen bevinden. Maar laten we vooral niet van ons onderwerp afdwalen.

De Hemel, het ultieme moederschip van zoveel ogenschijnlijk afgescheiden vliegende schotels. Wat zou er gebeuren als een van die schepen zich met een nieuwe missie zou bezighouden en vervolgens zijn thuisbasis verlaten? Waarheen zal de reis gaan en hoe zullen de omstandigheden zijn? Zal het in de richting van een voorbestemde uitkomst gaan? Een ontknoping volledig of gedeeltelijk in steen gegraveerd? En wat te denken van de speelgrond zelf? Wat als het Universum wordt gezien als een enorm hotel? Als een bouwwerk met eindeloos veel verdiepingen en zelfs nog meer afzonderlijke kamers? Hoe zou dat zijn?

Natuurlijk zullen sommige vertrekken luxueuzer zijn dan andere en ook het uitzicht zal waanzinnig variëren. Niet alle kamers zouden een sfeer van gezelligheid ademen. Maar uiteindelijk zal één ding altijd hetzelfde blijven. Voor iedere gast zal er altijd roomservice beschikbaar zijn. Eenzaamheid behoort tot de illusie. Ook zal er altijd iemand aanwezig zijn, beneden bij de incheckbalie. En inderdaad, iedere gast binnen het hotel is afkomstig van datzelfde moederschip, diezelfde thuisbasis. En nee, het is niet echt rationeel om te denken dat slechts een kamer van het hotel bezet zou zijn. De Terra kamer, een wonderbaarlijke suite maar zeker niet de enige die beschikbaar is.
Dit is slechts een metafoor zoals omschreven in mijn boek. Toch vraag ik me dit af: “Zou ieder spiritueel wezen, zodra het ervoor kiest om weer een ander driedimensionaal mensachtig avontuur te ervaren, altijd bereid zijn om te logeren in een Aardse hotelkamer?” Dit komt mij namelijk volslagen onlogisch over. Maar genoeg over deze theorie, er is nog een ander storend aspect dat ik graag wil bespreken. Ik noem het de mainstream media.

Belachelijke uitzendingen geladen met prietpraat over vliegende schotels en de persoonlijke agenda’s van de inzittenden. Natuurlijk, een aantal individuele afspraken kunnen onderling verschillen, evenals het gedrag van de bezoekers. Maar is het werkelijk noodzakelijk of zelfs zinnig om een potentieel offensief tegen een strijdmacht met ongekende krachten te bespreken? Naar mijn mening zijn dergelijke programma’s uitsluitend gemaakt om angst aan te jagen en het publiek van de waarheid te vervreemden.
Als een intelligente E.T. civilisatie ons echt zou willen vernietigen, dan zou dit allang hebben plaatsgevonden. Nochtans zou ik nimmer willen ontkennen dat bepaalde buitenaardse beschavingen er minder harmonieus uitzien dan anderen. Sommigen zijn dragers van een immens licht, daar waar anderen nog altijd heel wat licht dienen te vergaren. Mijn subjectieve boek noemt het revolutie, een natuurlijke zaak. Dit vormt dan ook mijn reden om de waarheid van een onmiskenbaar spreekwoord met u te delen:
’’Het vrezen van uw eigen broeder is als het vrezen van uw eigen essentie.’’

En hoe zit het met Science Fiction, hou ik er van? Oh absoluut, ondanks de ergernis daarover van mijn vrouw kan ik er geen genoeg van krijgen. Diep van binnen begrijp ik echter dat het merendeel van dit soort films of series louter op basale kennis is gebaseerd. Zodra er een nieuwe film in de diepte van mijn DVD speler verdwijnt, blijf ik mezelf hieraan herinneren. Hoewel de meeste van die films duidelijk een glimlach op mijn gezicht toveren, zou ik in geen enkele ervan ook maar het geringste deeltje waarheid willen zoeken.

Wanneer voor E.T. de tijd is aangebroken om te verschijnen, kan het onmogelijk eng zijn. Ja, echt. Ik geloof dat ze op zekere dag hun aanwezigheid zullen onthullen. Die dag zal komen wanneer en zodra de menselijke angst jegens hen is verdwenen. Is het nodig of dragen ze de intentie uit om ons te komen redden? Ik zou volmondig zeggen: “NEE.” Dat is slechts een valse aanname van de bovenste plank. Zouden ze de wet van karma niet begrijpen of respecteren? Zouden ze niet begrijpen dat je niet altijd maar lukraak kunt ingrijpen? Ik denk dat ze beter weten, en dit zou ook weleens een van de primaire redenen kunnen zijn dat ze zichzelf tot dusverre nog niet hebben gemanifesteerd. Ik veronderstel dat ze zouden proberen te helpen waar ze maar kunnen in plaats van hun neuzen in intieme zaken te steken of in kwesties die hen niet aangaan.

De hoeveelheid bewijs die tot onze oudere geschiedenis terugleidt moet niet worden onderschat. Dat is iets waar ik vandaag niet over wens te schrijven. Het zou slechts de controversiële stapel nog groter laten groeien. Daarbij is het merendeel van zulke informatie allang bekend en rijkelijk verspreid over het internet.

Maar nu vraag ik me in alle eerlijkheid af of we hier nog iets waardevols aan kunnen toevoegen. Ik zou zeggen dat er misschien al buitenaardse entiteiten op aarde aanwezig zijn; wellicht in uw gereserveerde hotelkamer of zelfs binnen uw eigen bibliotheek. Ze zouden die stille toeschouwers in uw eigen privéruimte kunnen zijn. Misschien zijn ze onzichtbaar, maar ze zouden ook de rol van een onopgemerkte collega kunnen spelen of die van de mysterieuze buurman of een andere persoon waar de vinger maar niet opgelegd kan worden. Het kan ook een toekomstige of een voormalige manifestatie van uzelf zijn. Een ander persoonlijk aspect in het eeuwige nu moment. Daarbij, ieders wortels zouden weleens elders kunnen liggen.

Vandaag wil ik u een simpele vraag voorleggen. Wanneer het zover is. Zult u, op de dag dat u een buitenaards wezen ontmoet, het de rug toekeren om vervolgens weg te rennen of zou u het uitnodigen voor het middagmaal? Als de tijd zich vandaag aan uw zijde bevindt, vraagt u zich dat dan eens af. De bezoeker zou weleens aardiger of zelfs bekender kunnen zijn dan u denkt.

Daarom wil ik vandaag deze afspraak met u maken. Laten we  in het vervolg niet meer over Alien, of vreemdeling spreken, maar de meer neutrale woorden: ‘buitenaards,’ of ‘E.T.’ gebruiken.

Moge de warme stralen van de Zon en zo ook de vrede met u zijn.

Tal - Je vous salue – I salute you - Ik groet u - Ich grüße Euch…

terug


Definition of an alien (E.T.)

“Yikes, what if an alien ever would cross my path? Would it attempt to eat me? Or would it maybe try to destroy me? What kind of heinous acts will it perform? And how would it look like? Would it be a scary green man with an awful scent or would it be a grey little being with oval eyes, just like the ones I know from television? Anyway, it would scare me to death.”

Thus the anxious voices of some of my colleagues, or of family members and average people in my vicinity sound like that, and perhaps also those of so many more individuals?
Echoes of a fear deeply rooted within the soul. Echoes from brave people, living beings mostly with the courage to accept the idea of an unending life, yet terrified to even consider the concept of external life realistically. Life outside the planet we all know so well.
The key to this matter is of course not within my pocket. Objective answers are gifts I cannot share, simply because I do not know what they look like. Then what can I share? What I can award is a truth that lies hidden inside my secret chamber. Let’s walk downstairs and find that dusty old book, shall we? My book of life. The information we are looking for should be in there. But where is it? It’s dark down here but wait, here it is, I found it. I will put my candle on the floor to start reading and while I do so I shall transcribe every word I see. Now let’s find this specific chapter. What kind of sentences shall flow out of my pencil today? Here they come.

~*~*~*~

Is there anyone within the room that can tell me what an alien is? What does it entail and what is the definition of this particular word? Isn’t it perhaps stranger? But frankly, how strange are they really? Are we not within their DNA just as they are in ours? Don’t they possess a soul? Don’t they have a home or a family of their own?
Each and every being or spirit, regardless their age or shape is inextricably connected to each other. Life is one despite the difference in appearances, personal habits and preferences. This should be an easy notion. And yes, a spirit subject to the phenomenon of time on a place as dense as planet Earth needs a physical vessel to survive. Let’s call this vessel a body. It paves the only way to an Earthly adventure. Although the body is a wonderful gift, custom made by the Universe, without a soul it cannot function. The soul forms a temporary home in this. Paradoxically enough the soul is also that mask that blocks every outside memory.

Indeed, the soul solely identifies itself with conventional matters and E.T.’s don’t necessarily have to be one of them. But wouldn’t that process be the same or at least similar for beings outside our planet? Would they in turn fear us as well?

The Whole exists in the center of the heart, within the quintessence, the core of every being. Nothing is strange to the heart, intra- or extraterrestrial, if you like. An infinitesimal portion of Spirit resides within that small fascinating chamber. Accordingly, to deny or fear the presence of extraterrestrial life forms is to deny or suppress a part of yourself. But that thought is of course only according to my own book. Every Spirit has a book of their own and the soul can connect with that innate wisdom at any time. The melody of sincere silence is all that is needed. This will unlock a golden gate, just to reveal the beauty of an intrinsic garden. Ariadne’s thread may just be around the corner. But let’s not digress from our topic.

Heaven, the ultimate mother ship of so many apparently separated flying saucers. What would happen if one of those ships would embark on a new mission and leave its home base? To where will it go and how will the circumstances be? Will it be heading towards a predestined outcome? A conclusion fully or partially written in stone? And what about the playground itself? What if the Universe is being viewed as a giant hotel? As a building with endless storey’s and even more separate rooms? How would that be?
 Naturally some quarters will be more luxurious than others and also the vista shall vary amazingly. Not all rooms would exhale a cozy atmosphere. Eventually, one thing shall always remain the same, though. There will always be room service available for every guest. Loneliness belongs to the illusion. Also there will always someone be present at the check in counter below. And indeed each guest inside the hotel comes from that same mother ship, that same home base. And no, it is not very rational to think that only one room of the hotel will be occupied. The Terra room, a wonderful suite but certainly not the only one available.

This is just a metaphor as described in my book. It makes me wonder though; would every spiritual being, once it chose to experience another third dimensional humanoid adventure, always be willing to lodge within an Earthly hotel room? To me that wouldn’t make any sense. But enough about this theory because there is also another rather disturbing aspect I wish to discuss. I call it the mainstream media.

Ridiculous broadcasts loaded with kowtow about flying saucers and the personal agendas of their occupants. Sure, some personal appointments may differ reciprocally as well as the attitudes of the visitors. But is it truly necessary or even useful to discuss a potential offensive against a force with unprecedented powers? To my opinion, such programs are created merely to instill fear and to alienate the public from the truth.

If any intelligent E.T. civilization truly would want to destroy us, it would have taken place a long time ago. Nevertheless I would never deny that some extraterrestrial civilizations are less harmonious than others. Some are carriers of immense light, while others still have a lot of light to accumulate. My subjective book calls it revolution, a natural matter. Hence this is why I am sharing the truth of an unmistakable adage:
 ‘’To fear your own brother is to fear your own essence.’’

And what about Science Fiction, do I like it? Oh absolutely, despite the annoyance of my wife about it, I can’t get enough of it. Deep down inside however, I understand that most of these movies or series are merely based on some basal knowledge. Whenever a new film disappears within the depth of my DVD player, I keep reminding myself of this very fact. Although most of such movies are clearly conjuring a smile upon my face, I would not even wish to search for the smallest particle of truth within any of them.
When the time for them to appear arrives, it can’t possibly be gruesome. Yes truly. I believe that one day they will make their presence known. One day, as soon as the human fear against them has become extinct. And do they need or intend to save us? I would say wholeheartedly: “NO.” This is just a bogus assumption of the first kind. Wouldn’t they understand and respect the law of karma? Wouldn’t they grasp that you cannot always randomly intervene? I think they know better, and this could also be one of the prime reasons they haven’t manifest themselves yet. I suppose they would try to aid wherever they can rather than sticking their noses inside intimate affairs or in matters that doesn’t concern them.

The amount of evidence tracing back to our ancient history should not be underestimated. This is something I do not wish to write about today, though. It would solely cause the pile of controversy to grow even bigger. Thereby most of suchlike information is already well known and richly spread across the internet.
Yet right now in all honesty I wonder, is there anything valuable we can add? Well, I would say E.T. or extraterrestrial beings may be here already, perhaps inside your reserved hotel room or even within your own library. They may be those silent onlookers within your private space. They might be invisible but they could also be playing the role of a unvoiced coworker or that of a mysterious neighbor or other person you just can’t put your finger on. It can also be a future or former manifestation of yourself. Another personal aspect in the eternal now moment. Besides, anyone’s roots could lie elsewhere.

~*~*~*~

Today I wish to ask you a very simple question. When that time arrives. The day that you will encounter an extraterrestrial being. Will you turn your back and run away or will you invite it for dinner? If time is on your side today please ponder this question for a moment. The visitor might be nicer or looking even more familiar than you might think.
Therefore I urge you to make this appointment. Let us, in the future, no longer talk about aliens or foreigners, but just use the neutral words ‘extraterrestrial,’ or ‘E.T.’
May the warming rays of the Sun and peace be with you.
Tal - Je vous salue – I salute you - Ik groet u - Ich grüße Euch…

back