Nada Kronieken Written with Love Native American

THE HOPI DECLARATION OF PEACE - DE HOPI VREDESVERKLARING

Thomas Banyacya Sr., Hopi Nation, Arizona, USA. Hopi Elder,
interpreter for the Kikmongwis (Hopi spiritual leaders).

Talking Stick

It is in the Power of the True Hopi People to unify the minds and spirits of all true peace seeking peoples of the earth...

"Hopi" means "Peaceful People"... and the truest and greatest power is the strength of Peace...because Peace is the Will Of The Great Spirit...

 

But do not think that just because the True Hopi People have been told by the Great Spirit never to take up arms... that the True Hopi People will not fight... even die for what we know to be the right way of Life.

 

The True Hopi People Know how to fight without killing or hurting...

The True Hopi People Know how to fight with Truth and Positive Force In The Light Of The Great Spirit...

 

The True Hopi People Know how to Educate by clear thoughts... good pictures... and by carefully chosen words...

The True Hopi People Know how to show to all the world's Children the True Way of Life by setting an example... by working and communicating in a way that reaches the minds and hearts of all people who are truly seeking the methods of a simple and spiritual Life which is the only Life that will survive...

THE TRUE HOPI PEOPLE PRESERVE THE SACRED KNOWLEDGE ABOUT THE WAY OF THE EARTH BECAUSE THE TRUE HOPI PEOPLE KNOW THAT THE EARTH IS A LIVING... GROWING PERSON... AND ALL THINGS ON IT ARE HER CHILDREN...

The True Hopi People Know how to show the Right Way of Life to all the world's people who have ears to listen... who have eyes to see... and who have hearts to understand these things...

The True Hopi People Know how to generate enough Power to link up the forces of the Minds and Spirits of all the True Children of the Earth ... and to Unify them with the Positive Force of the Great Spirit so that they may put an end to affliction and persecution in all afflicted places in this world...

THE TRUE HOPI PEOPLE DECLARE THAT HOPI POWER BE A FORCE WHICH WILL BRING ABOUT WORLD CHANGE.

Het is in de macht van het Authentieke Hopi Volk om de geest en spirit van alle werkelijk vrede zoekende volkeren op aarde te verenigen…

’Hopi’ betekent ‘Vredevolk’… en de meest waarheidsgetrouwe en grootste kracht is de macht van de vrede… omdat Vrede de Wil is van de Grote Geest…

Maar denk niet dat omdat het Authentieke Hopi Volk door de Grote Geest is aangezegd om nooit de wapens op te nemen… dat het Authentieke Hopi Volk nooit zal vechten.. of zelfs zal sterven voor wat wij weten dat de Enig Juiste Levensweg is.

Het Authentieke Hopi Volk weet hoe te vechten zonder te moorden of pijn te veroorzaken…

Het Authentieke Hopi Volk weet hoe te vechten met Waarheid en Positieve Kracht in het Licht Van De Grote geest…

Het Authentieke Hopi Volk weet hoe op te Leiden met behulp van pure gedachten… pure voorstellingen… en met zorgvuldig gekozen woorden…

Het Authentieke Hopi Volk Weet hoe aan alle Kinderen van de Wereld de Echte Weg van het Leven te tonen door voorbeelden te geven… door te werken en te communiceren op een wijze die de geest en het hart bereikt van alle mensen die werkelijk de werkwijze zoeken van een eenvoudig en spiritueel leven dat de enige manier voor het leven is om te overleven…

HET AUTHENTIEKE HOPI VOLK BEWAART DE HEILIGE KENNIS OVER DE WEG VAN DE AARDE OMDAT HET AUTHENTIEKE HOPI VOLK WEET DAT DE AARDE EEN LEVEND… GROEIEND PERSOON IS… EN ALLES WAT ZICH DAAROP BEVINDT, HAAR KINDEREN ZIJN…

Het Authentieke Hopi Volk Weet hoe de enig Juiste Weg van het Leven aan alle mensen van de wereld te tonen die oren hebben om te luisteren… die ogen hebben om te zien… en die harten hebben om deze dingen te begrijpen…

Het Authentieke Hopi Volk Weet hoe genoeg Energie te genereren om de krachten van de Geest en de Geesten van alle oprechte Kinderen van de Aarde te verenigen… en om hen te Verbinden met de Positieve Kracht van de Grote Geest, zodat zij een eind kunnen maken aan de kwellingen en vervolgingen in alle noodlijdende gebieden op aarde…

HET AUTHENTIEKE HOPI VOLK VERKLAART DAT DE HOPI KRACHT EEN MACHT WIL ZIJN DIE WERKELIJKE VERANDERING IN DE WERELD TEWEEG ZAL BRENGEN