Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Morgenland

Morningland; by Piet Wolvers

99 Aspecten van spiritualiteit

99 Aspects of spirituality

Nada Chronicles, # 99

Hans Brockhuis

English translation by Irene Brockhuis

nl   uk99 Aspecten van Spiritualiteit

Niet zo heel lang geleden daagde een plaatselijke dominee, die lucht had gekregen van mijn Running Fox werk, mij uit om hem uit de doeken te doen wat spiritualiteit behelst. Immers, mijn website, en alles wat daarmee te maken heeft stond en staat vol met stichtelijke woorden als onafhankelijk van een bepaalde geloofsrichting, los van vaste dogma’s en stellingen, en dergelijke.

Behalve dat ik begreep dat dergelijke denkwijzen hem als zielenherder moesten raken, wist ik ook dat het een goede vraag was die ik niet zomaar uit de losse pols wist te beantwoorden. Ik zei hem dan ook dat ik alleen wist wat spiritualiteit voor mijzelf betekent en dat ik te zijner tijd een nieuwsbrief zou wijden aan dit veelzijdige onderwerp.

Het Running Fox werk is ongeveer 18 jaar geleden ontstaan, toen de vonk die al gedurende mijn hele leven ergens in mijn Zijn een karig bestaan had gekend, tot eruptie kwam en mij ertoe aanzette ‘alles’ te willen weten over spiritualiteit in al zijn facetten. Gedurende enkele jaren ‘dronk’ ik alle literatuur daarover die ik maar te pakken kon krijgen, bezocht seminars en workshops en dreigde aanvankelijk weg te zweven op de gouden golven van het spirituele graan.

Gelukkig stond vrouw Annie aan de zijlijn. Zij was het die mij iedere keer als ik dreigde in de wolken weg te zweven, een anker toewierp zodat ik weer op aarde kon terugkeren, de stoute schoenen kon aantrekken en op die manier weer diep in de aarde wist weg te zakken.

Spiritualiteit, wat kortheidshalve misschien wel omschreven kan worden als: ‘het ontdekken van de diepere zin van het leven’ is op die manier voor mij buitengewoon belangrijk geworden. Het is, naast datgene wat gemakshalve als het ‘gewone leven’ kan worden omschreven, voor mij een manier van leven geworden, een diepere dimensie, ruimte om creatief met het leven, met bezieling, samenleving en met de maatschappij om te gaan. Maar ook om, zonder aan zieltjeswinnerij te willen doen, aan de mensen om mij heen en aan mijn lezers, de vonk, waar ik het eerder over had, door te geven zodat ook zij kunnen zien dat er naast het ‘gewone’ leven nog zoiets bestaat als het ‘spirituele’ leven.

Nadat ik mij gedurende enkele jaren veel eigen had gemaakt wat zich in de spirituele wereld afspeelt, ontstond bij mij de behoefte deze kennis, maar ook mijn intuïtie, mijn mogelijkheden om dingen te zien en te voelen waar dat niet voor iedereen is weggelegd, door te geven. Op die manier ontstond het Running Fox werk, de website, de Nada Kronieken, de nieuwsbrieven en andere uitingen. Zo verscheen in oktober 2000 de eerste aflevering van de ‘Nada Kronieken’, getiteld: “Dertien bergpieken.’ Als je geïnteresseerd bent kun je dat via deze link nog eens nalezen. Ruim een jaar later, na enkele probeersels ontstond in november 2001 mijn eerste nieuwsbrief die ik ‘Running Fox Papers’ noemde. Het thema daarvan luidde: ‘Vergiffenis’ en is nog steeds op het internet beschikbaar, via deze link.

Inmiddels zijn we zowel met de nieuwsbrieven als met de Nada Kronieken aan het volgnummer 99 toe. Ik kan de dominee uit de eerste alinea dan ook bij dezen meedelen dat mijn antwoord op zijn vraag: ‘Wat is spiritualiteit’ 99 + 99 = 198 keer kan worden beantwoord. In elk van die publicaties komt een aspect van zijn vraag uitgebreid aan de orde. Ik daag hem en jou, lezer, uit eens op indexpagina’s van die rubrieken te kijken om eruit te halen wat je interesseert en je meer te laten vertellen over de vraag of de vragen die bij jou leven. Zie daarvoor: De Running Fox Papers en
De Nada Kronieken.

Ook in deze nieuwsbrief, nummer 99, komen een aantal voorbeelden aan bod die een beeld vormen van manieren om met spiritualiteit om te gaan.

Wat verstaan wij onder spiritualiteit. In de eerste plaats vertelt Angel ons wat wij onder spiritualiteit kunnen verstaan. Wat mij betreft een goed begin.
Talks with Animals and Nature. Vervolgens neem ik je mee naar het nieuwe boek van Myriah Krista Walker, het Amerikaanse medium waarmee we al jaren bevriend zijn en van wie veel werk op Running Fox te vinden is. In dit boek doet Myriah uit de doeken op welke verschillende manieren zij met dieren en de natuur communiceert.
Een gouden wandeling in het ochtendlicht. In dit verhaal komt Martin Pleiades aan het woord die samen met ons op een spirituele manier gaat wandelen. Een aanrader!
Modron Vrouwenagenda 2015. Ook dit jaar heeft Caroline Groeneveld de in onze kringen inmiddels overbekende agenda uitgegeven. Als je een exemplaar bestelt, ontvang je als lezer van Running Fox, gratis een persoonlijke madrekaart.
De eik. Vandaag neem ik je mee en laat je kennismaken met mijn favoriete eik, waarmee ik van tijd tot tijd een ‘goed gesprek’ heb.
Tien vragen rondom de dood. Het is nu tijd om elkaar vragen te stellen over dit belangwekkende onderwerp. Dit naar aanleiding van het symposium hierover dat op 29 september plaatsvindt in Harderwijk. In het artikel wordt behalve veel informatie ook aangegeven op welke manier je kaarten kunt bestellen voor dit opmerkelijke evenement.
De kosmische dans. Wiet Helweg schreef dit gedicht dat ik graag wet je wil delen.
Een levensboom, helemaal voor jou van mij. In dit artikel deelt Dineke Brouwer met jou de symboliek en geeft een beschrijving van het fenomeen levensboom. Op aanvraag tekent zij voor jou een persoonlijke boom. Alle info daarover is in dit artikel te vinden.
Wateren der Rust, het ultieme loslaten, is de titel van het slotnummer van deze nieuwsbrief. Met elkaar breien jij en ik er een eind aan en komen samen tot de conclusie dat, ondanks dat een fors aantal aspecten van dit fenomeen aan de orde zijn gekomen, de vraag ‘wat is spiritualiteit’ eigenlijk nog steeds niet kan worden beantwoord. Dat kan en hoeft ook niet. Voor ieder is dat antwoord verschillend. Dat geldt ook voor eerdergenoemde dominee. En daar laten we het bij.
Nieuwsbrief # 100: Voor en door de lezer. Op naar nieuwsbrief nummer 100 die in oktober zal verschijnen. Die nieuwsbrief zal volledig voor en door jou, de lezer, worden ingevuld. Dus als je iets wenst bij te dragen vraag ik je om een mailtje naar mijn E-mailadres met jouw bijdrage t
e sturen. Ik ben benieuwd.

Running Fox wenst je veel aandacht, toewijding en vooral spiritualiteit toe.

terug

~*~*~*~

99 Aspects of Spirituality

Not long ago, I was challenged by a local preacher, who had received word of my Running Fox work, to tell him what spirituality is about. After all, my website, and everything related to it was and is filled with edifying words like independence from a specific faith, being apart from fixed dogmas and institutions, and the like.

Apart from understanding that such thinking would have touched him as a pastor, I also knew that it was a good question that I just could not answer freehandedly. So I (also) told him that I only knew what spirituality means for me and that I would dedicate this multifaceted issue in a newsletter in due course.  

The Running Fox work came about some 18 years ago, when the spark that had known a meager existence all throughout my life somewhere in my being, suddenly came to eruption and prompted me to want to know 'everything' about spirituality in all its aspects. During several years I 'drank' all the literature about it that I could get my hands on, attended seminars and workshops and initially threatened to float away on the golden waves of spiritual grain.

Fortunately there was my wife Annie on the sidelines. It was she who, every time I threatened to float away into the clouds of xx, threw an anchor so I could return again to earth and be bold enough to once again sink deep into the earth.

Spirituality, which for the sake of brevity can perhaps be described as: 'discovering the deeper meaning of life', has become extremely important for me. It is, in addition to what for convenience might be described as ‘normal life’, has become a way of life for me, a deeper aspect, space to be creative with life, inspiration, society. But also, without wanting to practice proselytism, I very much need to propagate the spark, which I mentioned earlier, to the people around me and to my readers, so they will be able to see that in addition to the 'normal' life another dimension exists known as ‘spiritual' life.

After having delved into the spiritual world for several years, an urge developed within me to share this knowledge, but also to pass on aspects of my intuition, my ability to see and feel things that not everybody can share in. Thus the Running Fox work came into being, its website, the Nada chronicles, the newsletters and other expressions. October 2000 the first issue of the ‘Nada Chronicles’ appeared, entitled: ‘Thirteen mountaintops’. When you are interested, you may reread it via this link. Somewhat more than a year later in November 2001 appeared, after several trials, my first newsletter, which I called “Running Fox Papers’. Its theme was: ‘Forgiveness’ and is still available on the net, via this link.

In the meantime – with the newsletters as well as with the Nada Chronicles – we have reached #99. I could therefore answer the preacher of the first paragraph’s question: ‘what is spirituality’ 99+99=198 times. In each of the issues an aspect of his question is thoroughly addressed. I challenge him and you, the reader, to check out the index’ of those categories, to see which articles would interest you to explain more about a question or questions that you might have. Look for that in: The Running Fox Papers and the Nada Chronicles.

Running Fox wishes you much awareness, dedication and above all: spirituality.

back