Written with Love Written Speciaal

 

 

Oneness

 

Een eenvoudige Universele meditatie

A simple universal meditation

 

auteur onbekend/author unknown

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Als meditatie niet zou bestaan, zou je als een blinde zijn in een wereld van grote schoonheid, licht en kleur.” – J. Krishnamurti

 

Meditatie is het kroonjuweel van de meeste yoga systemen uit het oosten. Terwijl het het hoogste is wat je met yoga kunt bereiken, is het ook de meest simpele, pure en heldere vorm ervan. De essentie van meditatie is om de geest te laten ophouden zich steeds te verliezen in willekeurige gedachten, en zich in plaats daarvan te concentreren op puur bewustzijn.

Deze oefening van de geest is nuttig voor het opdoen van nieuwe kennis en informatie, voor het aanboren van ons intuïtief begrip dat taal uitsluit, en voor het verkrijgen van een nieuwe, overzichtelijke blik op ons eigen leven en zíjn in het universum. Het geschenk dat meditatie is, verschaft innerlijke vrede en spirituele wijsheid.

Het doel van meditatie is om uit de eerste hand te ervaren, zonder enige vorm van waarneembare geconditioneerde filters. Het ervaren van meditatie is dus dezelfde als de aard van de werkelijkheid zelf. Wanneer we meditatie regelmatig beleven, realiseren we ons dat de natuurlijke en bewuste staat van zijn altijd aanwezig is. Slechts onze mentale concepten kunnen het ondervinden van deze staat van pure bewustzijn in de weg staan.

De Setting: Zoek een comfortabele, rustige plek om te zitten of te liggen.

Intentie: Stel een intentie vast om alles los te laten en omhels je innerlijke rust, vreugde en liefde.

Attentie: Sluit je ogen, relax en breng je aandacht uitsluitend naar je ademhaling die vol en ritmisch zou kunnen zijn.

Loslaten: Laat alle gedachten, gevoelens of emoties verdwijnen en laat ze voorbijgaan als wolken in de lucht totdat ze verdwijnen en je innerlijke hemel helder en strak is. Gebruik je adem, als ze weer mochten terugkeren, om ze vrij te laten. Maak gebruik van de gelukzalige Stille Ruimte binnenin jezelf.

Verbeelden: Verbeeld je dat je hele wezen vervuld wordt met licht vanuit de pure essentie binnenin jeZelf.

Focus: Focus op een punt, zoals je derde oog. Verbeeld je dat je innerlijke licht buitenwaarts uitstraalt, flonkerend door en voorbij je aura naar alle richtingen in het universum. Laat al het andere verdwijnen.

Geluid: Misschien wil je wel – optioneel – een mantra gebruiken, zoals AH of OHM, in stilte of bij iedere uitademing met een resonerende toon.

Absorptie: Voel de eenheid met de Ene Grote Geest en Hart - en tijdens wereldwijde meditaties, alle radiatie van de prachtige geesten die ook mediteren, en absorbeer alle liefde, licht, vrede en vreugde in het heelal.

 

“If there would be no meditation, then you are like a blind man in a world of great beauty, light and colour.” – J. Krishnamurti

 

Meditation is the crown jewel of most systems of yoga from the east. Being the highest of the yoga’s, it is also the simplest, purest, and clearest. The essence of meditation is to stop the mind from becoming lost in random thoughts, and instead focusing in pure consciousness.

This mind exercise is helpful for grasping new knowledge and information, for tapping into our intuitive understanding beyond language, and for obtaining a fresh, uncluttered glimpse of our own lives and being in the universe. The gift of meditation is inner peace and spiritual wisdom.

The goal of meditation is to experience directly without any kind of perceptually conditioned filters. The meditation experience is therefore the same as the nature of reality itself. When we practice meditation regularly, we realize that the natural and aware state of mind is always present. Only our mental concepts stand in the way of experiencing this state of pure consciousness.

The setting: Find a comfortable, quiet place to sit or lay on.

Intention: Set an intention of letting go of everything and embrace your inner  peace, joy and love.

Attention: Close your eyes, relax, and focus only on your breath which should be full and rhythmic.

Release: Release any thoughts, sensations, or emotions and let them go and pass like clouds in the sky until they disappear and your inner sky is clear. If they reappear, allow your breath to release them. Tap into the blissful Silent Space within you.

Imagine: Imagine your entire being filling up with light from the pure essence within you.

Focus: Focus on a point such as your third eye. Imagine your inner light expanding outward, radiating through and beyond your aura out in all directions through the entire Universe. Let everything else disappear.

Sound: You may wish to optionally use a mantra such as AH or OHM, silently or in a resonant tone with each exhale.

Absorption: Feel the unity with the One Great Mind and Heart – and during global meditations, all the radiance of the beautiful spirits who are also meditating, and absorb all the love, light, peace and joy in the Universe.