Written with Love Written Speciaal
 

Apache Traan

Apache Tear Drop

 

Een Apache/Jacarilla Legende

An Apache/Jacarilla Legend


Apache Traan

De Apache Tear Drop (Apache Traan) is een vorm van zwart obsidiaan gesteente. Het is een kalmerende doorschijnende steen. Het wordt gevonden in Arizona en andere delen van de VS. Het is samengesteld uit veldspaat, hoornblende, biotiet en kwarts. Het werd gevormd door ritmische kristallisatie dat in bolvorm een scheiding van lichte en donkere materialen produceert en is een vorm van vulkanisch glas.

Er bestaat een beklemmende legende over de Apache Tear Drop of Traan. Nadat de zgn. Pijnboom Apaches verscheidene raids op een nederzetting in Arizona hadden uitgevoerd, volgden blanke beroepsmilitairen en een aantal vrijwilligers de sporen van het gestolen vee en wachtten voor dag en dauw op het sein om de Apaches aan te vallen.
  
De Apaches, vertrouwend op de zekerheid van hun locatie, werden compleet verrast en waren tijdens de aanval in aantal ver in de minderheid. Bijna 50 leden van de stam van 75 Apaches werden al gedood bij het eerste schotensalvo. De rest van de stam trok zich terug naar de rand van de klif en verkoos de dood door over de rand ter springen in plaats van door de blanke mannen te sterven.

Nog jarenlang vonden degenen die zich op de verraderlijke helling van Big Pacacho in Arizona waagden skeletten, of konden de gebleekte beenderen zien die ingeklemd zaten tussen de spleten van de rand van de klif.

De Apache Vrouwen en de geliefden van hen die waren gestorven verzamelden zich op korte afstand van de voet van de klif, daar waar het zand wit was, en gedurende een maan weenden ze om hun dood. De treurnis was enorm, want ze beseften dat niet alleen 75 dappere Apache krijgers overleden waren, maar met hen was de grote vechtlust van de Pijnboom Apaches gestorven.

Hun verdriet was zo groot, en de last van hun pijn zo oprecht dat de Grote Vader de tranen van de Apache Vrouwen die om hun doden rouwden, heeft ingebed in de zwarte stenen. Deze zwarte obsidiaan stenen laten, tegen het licht gehouden, de transparante traan van de Apache zien.

Naar verluidt brengen deze stenen geluk aan hen die ze bezitten. Er wordt gezegd dat wie in het bezit is van een Apache Traan nooit meer zal hoeven huilen, omdat de Apache Vrouwen hun tranen al in de plaats van die van jou hebben geplengd.

Van de Apache Traan wordt ook gezegd dat het in staat is om jouw emotionele gesteldheid in balans te brengen en je te beschermen tegen misleiding. Het kan worden gedragen als een amulet om succes in het bedrijfsleven te bevorderen. Het wordt ook gebruikt om een duidelijke visie neer te leggen en paranormale vermogens te vergroten.

Zwarte obsidiaan is een krachtige Meditatie steen. Het doel van deze edelsteen is om voor de bewuste geest datgene aan het licht te brengen wat voordien verborgen was. Het lost onderdrukte negatieve patronen op en zuivert ze. Het kan een meer of minder radicale gedragsverandering teweeg brengen wanneer een nieuwe positieve houding oude, negatieve egocentrische patronen vervangt.


Apache Tear Drop

Apache Tear Drop is a form of black obsidian. It is a calming translucent stone, found in Arizona and other parts of the U.S. It is composed of feldspar, hornblende, biotite and quartz. It was formed by rhythmic crystallization that produces a separation of light and dark materials into spherical shapes, and is a form of volcanic glass.

There is a haunting legend about the Apache Tear Drop. After the Pinal Apaches had made several raids on a settlement in Arizona, the military regulars and some volunteers trailed the tracks of the stolen cattle and waited for dawn to attack the Apaches.

The Apaches, confident in the safety of their location, were completely surprised and out-numbered in the attack. Nearly 50 of the band of 75 Apaches were killed in the first volley of shots. The rest of the tribe retreated to the cliff's edge and chose death by leaping over the edge rather than die at the hands of the white men.

For years afterward those who ventured up the treacherous face of Big Pacacho in Arizona found skeletons, or could see the bleached bones wedged in the crevices of the side of the cliff.
The Apache Women and the lovers of those who had died gathered a short distance from the base of the cliff where the sands were white, and for a moon they wept for their dead. They mourned greatly, for they realized that not only had their 75 brave Apache warriors died, but with them had died the great fighting spirit of the Pinal Apaches.

Their sadness was so great, and their burden of sorrow so sincere that the Great Father imbedded into black stones the tears of the Apache Women who mourned their dead. These black obsidian stones, when held to the light, reveal the translucent tear of the Apache.

The stones are said to bring good luck to those possessing them. It is said that whoever owns an Apache Tear Drop will never have to cry again, for the Apache Women have shed their tears in place of yours.

The Apache tear drops are also said to balance the emotional nature and protect one from being taken advantage of. It can be carried as an amulet to stimulate success in business endeavours. It is also used to produce clear vision and to increase psychic powers.

Black obsidian is a powerful Meditation stone. The purpose of this gemstone is to bring to light that which is hidden from the conscious mind. It dissolves suppressed negative patterns and purifies them. It can create a somewhat radical behaviour change as new positive attitudes replace old, negative, egocentric patterns.