Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

The ever radiant sun uk
   
De altijd stralende zon nl
   
Martin Pleiades  

 

The ever radiant sun

Pain, grief, anger, distress. Empty chambers on the inside. All surges of a negative energy load. Did I lose my house key? It feels like the heart space cannot be entered. That serene space where eternal joy prevails. A lock that cannot be opened with its original key, impeding you to get in. Because the key is lost, making access impossible.

What to do? Seeking for an old key to reopen the lock seems like an adequate solution although the chance to find that precious piece of metal is so very small if not impossible. Why not change the entire lock so that a brand new key can be used to unlock the door once again? A major change in perception, symbolized by a new lock. New opportunities.

Embracing the new. Re-enter the heart space. Ha, a new key is available. Sometimes the old simply doesn’t fit any longer. Just like a pair of old working gloves. Every hole, every tear and yes even the smell of this old pair of gloves is a clear sign of their longtime service. Now they are worn out and simply do not serve anyone anymore. Replacement seems to be the one and only solution unless one is too accustomed to its old pair.

Why not dare to let go for the better? Yes, emptiness can be felt initially. A feeling of something missing just until the benefits of the new are experienced. During moments of hardship due to a transition from the old to something new, it can be so sustaining to know that the Sun is always shining.

The ever radiant sun, sometimes covered by clouds, oftentimes embracing you with His loving rays of warming sunshine. Ever present love, sometimes behind the scenes but always available to anyone who is opening up to his warmth even when it rains. A beautiful rainbow. A perfect marker of the interconnectedness of the Sun with His Earth children. A wonderful sight to behold when the Sun illuminates objects. Seemingly lusterless at first and yet so very beautiful when enlightened by the Sun which is causing them to show their truth colors. Like the brilliance of the water.
Not unlike the true colors it unlocks when the Sun is shining down on Terra and all who lives upon Her.

Forever cherished.

back

De altijd stralende zon

Pijn, verdriet, woede, nood. Lege kamers van binnenuit. Allemaal golven van een negatief geladen energie. Ben ik mijn sleutels verloren? Het voelt alsof de innerlijke ruimte van het hart niet kan worden bereikt. Die serene ruimte waar eeuwige vreugde heerst. Als een slot dat met de originele sleutel niet kan worden geopend; het belemmert slechts de toegang. De sleutel is immers zoekgeraakt waardoor toegang onmogelijk is.

Wat nu te doen? Op zoek gaan naar de oude sleutel om het slot te ontgrendelen? Het lijkt een geschikte optie, hoewel de kans om dat kostbare stuk metaal te vinden zo klein als bijna onmogelijk is. Waarom niet het hele slot vervangen, zodat een gloednieuwe sleutel kan worden gebruikt om de deur opnieuw te kunnen openen? Een grootse verandering van perceptie, gesymboliseerd door een nieuw slot. Nieuwe kansen.

Het nieuwe omarmen. Opnieuw de innerlijke ruimte van het hart betreden. Aha, een nieuwe sleutel is beschikbaar. In sommige gevallen past het oude simpelweg niet meer. Net als een paar oude werkhandschoenen. Ieder gat, elke scheur, ja zelfs de geur van het oude paar is een duidelijk symbool van alles wat ze lange tijd voor je hebben betekend. Nu ze versleten zijn kunnen ze je gewoon niet meer van dienst zijn. Vervanging lijkt de beste en misschien wel enige oplossing, tenzij je te gehecht bent geraakt aan het oude paar.

Waarom durf je het niet weg te gooien en in te ruilen voor iets beters? Natuurlijk, in eerste instantie kan er leegte worden ervaren. Een gevoel van iets te missen, totdat de voordelen van het nieuwe kunnen worden ervaren. Op moeilijke momenten, als gevolg van de overgang van het oude naar iets nieuws, kun je steun vinden dat je weet dat de Zon altijd blijft schijnen.

De altijd stralende zon, soms afgedekt door wolken, soms duidelijk zichtbaar, omarmen je dikwijls met Zijn liefdevolle stralen van warme zonneschijn. Altijd aanwezige liefde, soms achter de schermen maar altijd beschikbaar voor iedereen die zich openstelt voor zijn warmte, zelfs wanneer het regent. Een schitterende regenboog. Een perfect symbool van onderlinge verbondenheid van de Zon met Zijn Aardse kinderen. Een geweldig schouwspel, wanneer de Zon bepaalde objecten doet oplichten. Op het oog doffe voorwerpen maar zo fantastisch wanneer hun ware kleuren door de Zon worden blootgelegd. Zoals de schitteringen van het water. Niet verschillend van de authentieke kleuren die zichtbaar zijn wanneer de Zonnestralen op Terra neerstrijken op al Haar levensvormen.

Voor altijd koesterend.

terug