Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Blue star beings

'Knowledge will reign where love prevails'

Angels and Star beings

  uk

Engelen en Sterren wezens

  nl

 

Martin Pleiades  

 

 


Angels and Star beings

Star beings

The sky at night. A vast, ever expanding miracle. A firmament encompassing breathtaking beauty. Each and every soul is clearly represented by its own nova. A grand night sky. It is not unlike an enormous mirror showing the unbreakable bond any soul has with the Universe. An outward reflection of a star living within each individual life form. The Universe lives within each individual as each individual lives within the Universe. New souls are being born every day; therefore the Universe will never stop expanding. New stars and other heavenly bodies will be born each day.

Life forms on the stars, matching your representation in the Universe, may be referred to as your own family from the stars. They could be what you are to become. They are also known as possible future Selves.

The Universe, an infinite web of possibilities, a labyrinth holding innumerable overlapping timelines. Each timeline includes another outcome. It has the potential to create a variety of future Selves, because isn’t it true that all probabilities are waiting to be experienced? Experiences of the dark, experiences of the light, required tools for personal growth, since light cannot be experienced without the dark.

An endless space with no boundaries, because it doesn’t need any. Frontiers are creations of the Human mind. They can never exist on a Universal scale. Border lines are merely a paragon of separation representing a major illusion. It is a manmade concept of restriction.

This is a message the Star beings are clearly trying to convey. Whenever you feel gently invited to take a closer look into their slanted, almond shaped eyes, unconditional love may be sensed instantaneously. It may take you to a place where you may experience total immersing in an endless space. A space filled with adventure, a place where only joy exists between countless stars. On these occasions a familiar sensation may be felt, just as if this immense place is already partially explored.

Star beings, they come in love. They carry wisdom, vibrating on a rather high level. As blissful beings, they posses exquisite love, emanating from their very core. Loving adventurers holding a very strong kinship with Humanity, they are here to share their wisdom wholeheartedly among the Earth’s consciousness.


Angels

Messengers of the divine. Keepers of Heaven’s gate, seemingly living on the other side of the veil. Angels share their celestial wisdom most lovingly. Wisdom heartily shared by means of personal stories about living in several realities simultaneously, as an eternal spirit divided into multiple timelines, rather than living only one life on an Earth plane, while inhabiting a physical body in a dense construction of time. Angels are conduits of love. They spread the awareness that living a separated life is just a mere illusion. A straight dream wherein the only way to go, seems to be the way forward.

Angels are clearly demonstrating a perfect equilibrium between the masculine and feminine planes. These heavenly guides are coming from a place where time and space do not need to exist. An esoteric realm, a sphere of brilliant light where one particular gender is not specifically needed, because all is in perfect harmony.

Angels as androgynous life forms are whole. They are the Higher Selves, whom are at all times residing in an infinite kingdom. They are sentient proof that all life forms live in multiple realities concurrently. This is what they are obviously showing. When a soul is being incarnated the Angels, although they may be the Higher Selves, are staying at home, but fully connected at all times with the incarnated parts of the Self. They are the full spirits, on the other side of the curtain. Always at home, vigilantly waiting for you to return.

Even though Angelic life forms are holding many different shapes and forms, the back of their wings are always explicitly showing the form of a heart, expressing an intimate connection with Humanity. It can also be seen as an ultimate sign of freedom. A sign that they fly unimpeded trough the Heavens as sovereign beings, but always fully connected with the Source of all that exists.

Rejoice their loving existence for they are the divine components of you, as immortal beings of radiant love and Heavenly wisdom.

back

Engelen en Sterren wezens

Sterren wezens

De nachtelijke hemel. Een enorm, steeds groeiend wonder. Een firmament met adembenemende schoonheid. Elke ziel is duidelijk vertegenwoordigd door zijn eigen nova. Een grootse nachtelijke hemel, het is niet anders dan een heel grote spiegel, die de onbreekbare connectie toont die elke ziel heeft met het Universum. Een buitenwaartse reflectie van een ster, levend in iedere persoonlijke levensvorm. Het Universum leeft in ieder individu zoals ieder individu in het Universum leeft.

Nieuwe zielen worden dagelijks geboren, waardoor het Universum altijd zal blijven uitdijen. Kleine en grote sterren, ze zullen elke dag ontstaan.
Levensvormen op de sterren, overeenkomend met jou representatie in het Universum, kunnen worden aangeduid als je eigen familie uit het heelal. Ze kunnen zijn wat jij mogelijk worden zal. Ze staan ook wel bekend als mogelijk toekomstige Zelven.

Het Universum, een oneindig web vol mogelijkheden, een labyrint voorzien van oneindig overlappende tijdlijnen. Iedere tijdlijn omvat een andere uitkomst. Het heeft de potentie een verscheidenheid aan toekomstige Zelven te creëren, want is het niet zo dat iedere mogelijkheid erop wacht om ervaren te worden? Ervaringen van het duister, ervaringen van het licht, allen vormen zij de noodzakelijke gereedschappen voor persoonlijke groei. Het licht kan immers niet zonder de duisternis ervaren worden.

Een eindeloze ruimte die geen grenzen kent, want die heeft ze immers niet nodig. Grenzen zijn producten, gecreëerd door het Menselijk brein, en kunnen nooit op een Universele schaal bestaan. Grenslijnen, ze zijn slechts een toonbeeld van separatie die een grootse illusie vertegenwoordigt. Het toont het concept van een kunstmatige beperking.

Dit is een bericht dat de Sterren wezens duidelijk proberen over te brengen. Wanneer je voelt dat je vriendelijk wordt uitgenodigd om een diepere blik te werpen in hun schuine, amandelvormige ogen, kan onvoorwaardelijke liefde onmiddellijk ervaren worden. Het kan je naar een plaats brengen waar een volledige onderdompeling kan worden ervaren in een oneindige ruimte. Een ruimte vervuld van avontuur, een plaats waar uitsluitend vreugde heerst tussen ontelbare sterren.

Bij deze gelegenheden kan een vertrouwde sensatie waargenomen worden, net alsof deze immense plaats al gedeeltelijk is onderzocht.
Sterren wezens, zij komen in liefde. Zij dragen wijsheid uit en vibreren in een vrij hoge trilling. Als gelukzalige wezens bezitten ze pure liefde, uitstralend vanuit hun kern. Liefdevolle avonturiers die een zeer sterke verwantschap met de mensheid hebben; zij zijn hier om vanuit hun hart wijsheid te delen met het Aardse bewustzijn.

Engelen

Boodschappers van het goddelijke. Wachters van de Hemelse poort, schijnbaar levend aan de andere zijde van de sluiers. Engelen, ze delen hun hemelse wijsheid altijd liefdevol. Wijsheid gedeeld vanuit het hart door middel van persoonlijke verhalen over levens in meerdere realiteiten tegelijk, als een eeuwige geest, verdeeld over meerdere tijdslijnen. Alles in plaats van slechts één leven in een Aardse realiteit, in een fysiek lichaam in een verdichte constructie van tijd. Engelen zijn kanalen van liefde. Ze verspreiden het begrip dat één afgescheiden leven slechts een illusie is. Een regelrechte droom waarin de enige weg, schijnbaar de weg voorwaarts zal kunnen zijn.

Engelen geven duidelijk blijk van een perfecte balans tussen mannelijke en vrouwelijke niveaus. Deze hemelse gidsen zijn afkomstig van een plaats waar tijd en ruimte niet hoeft te bestaan. Een esoterisch rijk, een sfeer rijk aan puur licht waar slechts één geslacht niet specifiek nodig is want alles bevindt zich in een staat van perfecte harmonie.

Engelen als androgyne levensvormen zijn volledig, zij zijn de Hogere Zelven die onafgebroken een oneindig koninkrijk bewonen. Zij vormen het bewuste bewijs dat alle levensvormen in meerdere realiteiten tegelijk verblijven. Dit is wat ze glashelder uitstralen. Hoewel ze kunnen worden beschouwd als Hogere Zelven, blijven de engelen achter wanneer een ziel is geïncarneerd. Er blijft echter altijd een volwaardige connectie bestaan met de geïncarneerde delen van het Zelf. Zij symboliseren de geest in zijn volledigheid aan de andere kant van de sluiers. Ze zijn altijd thuis, waakzaam wachtend op jouw terugkomst.

Ook al bestaan de engelachtige levensvormen uit meerdere soorten en vormen, de achterzijde van hun vleugels vertonen altijd duidelijk de vorm van een hart dat een intieme verbintenis met de mensheid aantoont. Het kan ook worden gezien als het ultieme teken van vrijheid. Een teken dat ze zich ongehinderd door de Hemelen spoeden als soevereine wezens, maar altijd volledig verbonden met de Bron van al dat is.

Verheug je over hun liefdevolle bestaan, want ze symboliseren het Goddelijke bestanddeel van jou als onsterfelijke wezens van stralende liefde en Hemelse wijsheid.

terug