Written with Love Written Speciaal

Hearthand

'Hearthand'

 

Spiritualiteit is ontvankelijkheid

  nl
     
Spirituality is an openness   uk
     
Rev. Karen Lee Samson    
     

Moonbeam0999@etsy.com 
Littlewing@mindspring.com

   

 

 


Spiritualiteit is ontvankelijkheid

Spiritualiteit is ontvankelijkheid, maar ook een proces, een weten, een verbinding en de verdere groei naar onze ultieme schepper - God = zuivere geest en liefde als één.

 • Ten eerste is er ons causale lichaam: ook wel het ‘energie lichaam’ genoemd. Het bevat ons karma – de blauwdruk voor elke incarnatie die we beleven.
 • Dan is er onze hogere geest; het verbindt, ontvangt en verwerkt onze kennis van de wijsheid van het hogere universele weten.
 • Vervolgens hebben we ook een hemels lichaam: Het deel van ons dat pure erkenning van onze ziel weerspiegelt en actie en omstandigheden in het leven voortbrengt.
 • Tot slot bezitten we wat het geestelijk etherische lichaam wordt genoemd: dit is waar we multi-dimensionale situaties ervaren. Het Leven is vloeibaar etherisch en van een niet-fysieke aard die steeds naar een hogere essentie reikt.
 • We verbinden ons ook met vele zielsgroepen en blijven ervaren, te leren en te groeien, want wat wij anderen aandoen, doen we onszelf aan. Voedt altijd het licht en nimmer de negativiteit.
 • Uit angst raken zielen vaak verloren, maar door het vragen van hulp worden we voorzien van spirituele hulp en krijgen de mogelijkheid om hoger te stijgen in het rijk van licht en liefde. Niemand wordt ooit gedwongen, we maken onze eigen keuzes en zullen door ‘spirit’ nimmer gedwongen worden, zowel tijdens ons verblijf op deze aarde als in het spirituele rijk.
 • In essentie is spiritualiteit zelfbeoordeling en het (h)erkennen van ons ware zelf en, als we daarvoor kiezen, door onze ervaringen op een verheffende wijze te groeien.
 • Dit is wat ik voel, ‘spirit’ sterft nooit, terwijl verandering eeuwig is en als een oogwenk van de eeuwigheid in verleden, heden en toekomst woont. Alles in een moment van altijd veranderende gedachten en de winden van de tijd.

Liefs, Eerw. Karen Lee Samson, Zuid Florida, USA

terug


Spirituality is an openness

Spirituality is an openness, a process, a knowing, a connection and further growth to our ultimate creator- God = pure spirit and love as one.

 • We have our causal body: also called the "energy body", it holds our karma - the blue print for each incarnation we experience.
 • We have our higher mind: which connects to, receives and processes our knowing the wisdom from higher universal knowing.
 • We also have a celestial body: The part of us that reflects pure recognition of our soul and produces action and circumstances in life.
 • Finally we have what is called our spirit ethereal body: this is where we experience multi- dimensional situations. Life is fluid ethereal and of a non- physical ever changing higher evolving growing essence. 
 • We also connect with many soul groups and continue to experience, learn and grow, for what we do to one we do to ourselves. Always feed the light and not the negativity.
 • Souls often are lost out of fear and with requesting help we are provided  spiritual assistance. We  are provided the opportunity to go higher into the realms of light and love. No one is ever forced, we make our own choices and will not be forced by spirit both while on this earth plane and in the spiritual realms.
 • In essence spirituality is self judgment and knowing our true selves and growing from our experiences in an uplifting manner if we so choose.
 • This is what I feel, spirit never dies, yet change is eternal and like a blink of eternity lives in past, present, and future all in a blink of ever changing thoughts and winds of time.

Love,  Rev.  Karen Lee Samson, South Florida, USA

back