Written with Love Written Speciaal

Enter and discover my mysteries, by Martgha van der Kruit

'Enter and discover my mysteries',

by Martha van der Kruit

 

Ieder licht draagt zijn eigen schaduw

  nl
     
Every light carries its own shade   uk

 

Martin Pleiades  

 


Every light carries its own shade

An awakening at an early dawn. A look out of the window. Witnessing the nebulous streets, a view full of promises reveals itself. Endless streets entirely veiled with fog. A shroud of mystery. New chances and opportunities are being shown in the dusk.

A mind occupied with so many thoughts. Thoughts of despair and sorrow, reflections of happiness and anticipation. Old images of yesterday are flowing through the upper chamber alternated with vague images of your most recent dream. Dear guardian of the gate, world of dreams, what is it you want me to see, to feel, to recognize? What do these metaphors mean? Does it have a meaning at all?

A feeling of reluctance arises. So many choices, so many potentials. Timelines waiting for you to connect. What will this day entail? What kind of connection can be made?

A day experienced from the Heart center is leading to a lovely fulfilling epos, a story wherein an amicable presence inspires each and every soul into a great kingdom of possibilities. A valiant hero offering love in abundance in a city of gold. Love as an ultimate weapon, capable of slaying each and every dragon standing in the way. A sophisticated sword wielded by a devoted hand holds the force to extinguish the dragon’s furious flames. A heroic tale created by the choice of love.

A day experienced from the Ego center leading to another adventure. A movie inspired on a different tale. A sojourn in a different world. Far, far away from home. A hazardous place filled with bear traps and monsters. Danger lurking behind every corner. When walking on this unfamiliar soil, an eerie feeling is coming in. Something is seriously missing here, while a presence in the darkness can clearly be felt. Two giant eyes are staring at you. Ominous energy of threat is entering your being. What will this lead to? That one sword would now be very effective.

A day created from the realm of stagnancy. A world full of ghosts. Intangible yet visible apparitions are observing the newcomer entering their world. Phantoms not waiting to attack nor waiting to communicate. Static beings with no hopes or any desire at all, misty eyes without the radiance of life. Venturing deeper within their empire merely leads to more of the same. A frozen view. A pitch-black hole leading to nothingness.

Deeper connections, choices, potentials, all carrying their own meanings. None of these things can ever be incorrect as they are all gift wrapped presents waiting for you to unpack. Every choice leads to an adventure of its own. All choices, every deeper connection represents a kingdom.

Cities of gold, dark hazardous places, ghostly realms, every mile within these worlds will always be uncharted land. Epic, self centered or even stagnant, it truly doesn’t matter for you will always be the narrator.

Besides; isn’t it so that every light carries its own shade?

back

Ieder licht draagt zijn eigen schaduw

Een ontwaken op een vroege morgen. Een blik uit het raam. De aanblik van de mistige straten, een uitzicht vol beloften onthult zichzelf. Eindeloze straten, volledig versluierd door mist. Een floers vol mysterie. Nieuwe kansen en mogelijkheden die je in de schemering worden aangeboden.

Een geest, vervuld van vele gedachten. Gedachten van wanhoop en treurnis, herinneringen aan blijdschap en anticipatie. Beelden van lang geleden, vloeiend door de bovenkamer afgewisseld met denkbeelden over je meest recente droom. Lieve wachter van de poort, wereld van dromen, wat wilt u mij laten zien, laten voelen, me laten herkennen? Wat betekenen deze metaforen? Hèbben ze wel een betekenis?

Een gevoel van weerzin ontstaat. Zoveel keuzes, zoveel potenties. Tijdlijnen, wachtend om zich met jou te verbinden. Wat zal deze dag brengen? Welk type connectie kan er tot stand worden gebracht?

Een dag ervaren vanuit het Hart centrum leidt naar een lieflijk vervullend epos. Een verhaal waarin een vriendelijke verschijning iedere ziel oprecht inspireert over een groots koninkrijk van mogelijkheden. Een dappere held, overvloedig liefde biedend in een stad van goud. Liefde als ultiem wapen, in staat iedere draak die in de weg staat uit te roeien. Een geavanceerd zwaard, gehanteerd door een liefdevolle hand bezit de kracht om de furieuze vlammen van de draak te doven. Een heroïsch verhaal gecreëerd door voor liefde te kiezen.

Een dag ervaren vanuit het Ego centrum leidt naar weer een ander avontuur. Een film geïnspireerd door een nieuw verhaal. Een verblijf in een andere wereld. Ver, ver weg van thuis. Een hachelijke plaats gevuld met berenvallen en monsters. Gevaren loerend achter iedere hoek. Terwijl je op deze onbekende grond loopt sluipt er een griezelig gevoel bij je naar binnen. Er is iets dat serieus mist, terwijl je in de duisternis duidelijk een aanwezigheid gewaar wordt. Twee gigantische ogen staren je aan. Onheilspellende energie van dreiging dringt je Zijn binnen. Waar zal dit toe leiden? Dat bijzondere zwaard zou nu zeer doeltreffend zijn.

Een dag gecreëerd vanuit het rijk der stagnatie. Een wereld vervuld van geesten. Ontastbare doch zichtbare verschijningen observeren de nieuwkomer die hun wereld betreedt. Spoken wachten niet om aan te vallen noch om te communiceren. Statische wezens zonder enige hoop of enig verlangen, vage ogen zonder de straling van het leven. Een diepere afdaling in hun imperium leidt slechts tot meer van hetzelfde. Een bevroren perspectief. Een stikdonkere put leidend tot helemaal niets.

Diepere connecties, keuzes, potenties, ze dragen allen hun eigen betekenis. Geen daarvan kunnen ooit incorrect zijn, het zijn immers zorgvuldig ingepakte cadeaus, op jou wachtend om ze uit te pakken. Iedere keuze leidt naar een avontuur op zichzelf. Alle keuzes, iedere diepere connectie representeert een koninkrijk.

Steden van goud, duistere gevaarlijke plaatsen, spookachtige rijken, iedere mijl binnen deze werelden zal altijd onbekend grondgebied zijn. Episch, egocentrisch of zelfs stagnerend, het maakt allemaal niets uit, want jij zult immers altijd de verteller blijven.

Daar komt nog bij; is het niet zo dat elk licht zijn eigen schaduw draagt?

terug