Nada Kronieken Written with Love Native American

HET PAD VAN DE KRIJGER

THE WAY OF THE WARRIOR
Chief Joseph [Nez Pierce]

Vertaling: Hans Brockhuis.


De Krijger volgt altijd haar hart, meer dan wat ook.

De Krijger weet dat er vrede heerst in haar eigen hart. En ze weet dat wanneer ze volledig in haar hart is gecentreerd, ze niets dan vrede kan ervaren. Wanneer ze haar hart vertrouwt, is de Krijger gerust.

De Krijger weet dat vrede op aarde alleen mogelijk is als er bij iedereen vrede in zijn hart heerst.

De Krijger weet dat het einde van het geweld en het begin van de vrede hun oorsprong alleen binnenin haar eigen hart hebben.

De Krijger zaait vredeszaadjes, terwijl ze haar leven leeft, waar ze ook is.

De Krijger zaait, terwijl zij rondgaat tussen haar geliefden, haar vrienden, haar verantwoordelijkheden, vredeszaadjes doordat zij slechts het goede in het leven ziet, en door te weigeren zich in te laten met iets anders.

De Krijger voelt, terwijl zij vredeszaadjes zaait, diepe vreugde in haar hart. Ze voelt niet alleen vreugde, ze IS vreugde.

De Krijger weet, door die vreugde in haar hart levend te houden, dat zij het altijd kan laten opvlammen in de harten van anderen.

De Krijger voelt, terwijl zij vreugdezaadjes zaait, liefde in haar hart. Een liefde dat alles wat is omvat – al haar zusters en broeders, alle godinnen en goden – alle schepsels op deze aarde. De lucht en de zee – alle wezens, bewust en onbewust.

De krijger voelt het meest van alles diep in haar hart liefde voor zichzelf. Want in haar wijsheid weet ze dat zij, wanneer zij zichzelf bovenal liefheeft, dan pas anderen volledig kan liefhebben.

De Krijger komt tot vervulling wanneer zij liefdeszaadjes zaait. Zij voelt, eens temeer, een diepe vrede en vreugde in haar hart.

De krijger kent in haar hart – in die kleine, verstilde, kalme innerlijke plek, een vrede en een vreugde dat alles omvat en al het andere wat zij ooit geweten heeft overtreft.

De Krijger is één met haar hart geworden, één met haar vrede, één met haar vreugde, één met haar liefde. Zij is waarlijk in een plaats van ver-goed-ing.

Alles is goed. Het Pad van de Krijger is De Weg van het Hart.

The Warrior always follows her heart, above all else.

The Warrior knows peace reigns within her own heart. And she knows when she is heart- centered, she feels nothing but peace. When she trusts her heart, the Warrior is at peace.

The Warrior knows peace on earth is possible only if all have peace within their hearts.

The Warrior knows the end of violence and the beginning of peace have their seeds only within her own heart.

The Warrior, as she moves through her life, sows seeds of peace wherever she travels.

The Warrior, as she moves among her loved ones, her friends, her responsibilities, sows seeds of peace by seeing only the good in life, and by refusing to focus on all else.

The Warrior, as she sows seeds of peace, feels deep joy within her heart. She not only feels joy, she IS joy.

The Warrior knows, only by keeping that joy within her heart ablaze, can she ever re-kindle it within the hearts of others.

The Warrior, as she sows seeds of joy, feels love in her heart. A love that encompasses all that is - all her sisters and brothers, goddesses and gods all - all creatures of the earth, sky, and sea - all beings, sentient and non-sentient.

The Warrior, most of all, feels love for herself deep within her heart. For she knows, in her wisdom, only when she loves herself first, can she ever fully love others.

The Warrior, as she sows seeds of love, comes full circle. She feels, once again, a deep peace and joy within her heart.

The Warrior, in her heart - in that small, still, silent place within, knows a peace and a joy that encompass and surpass all else she has ever known.

The Warrior has become one with her heart, one with her peace, one with her joy, one with her love. She is truly in a place of at-one-ment.

All is well. The Way of the Warrior is The Way of the Heart.