Buitenaards Plejadische dossiers Nada Kronieken Running Fox Homepagina Written with Love Written Speciaal

 

Orion Constellatie

Orion

Vlag UK

 

Vlag NL

E.T. Revisited

Hans Brockhuis

English by Debby Jenner

Er is veel informatie beschikbaar gekomen over onder meer de politieke verhoudingen buiten ons eigen zonnestelsel, de z.g. Galactische Federatie. Verder is het buitengewoon interessant te noemen dat de wetenschap op dit moment al meer dan 550 zogenoemde exoplaneten heeft gecatalogiseerd, waarbij zelfs de eerste ‘aardachtige’ planeet te noteren valt.

A lot of information has become available about, amongst other things, the political relations outside our own solar system, the so called Galactic Federation. Furthermore it is extraordinarily interesting to mention that at this moment already more than 550 exoplanets have been categorized by science and even the first ‘earth like’ planet has been noted.

 

Onthulling
Twee jaar geleden leek het erop dat de Amerikaanse president Obama op het punt stond zijn grote onthulling’ aan de wereld bekend te maken. Dat wil zeggen dat hij de Aarde zou inlichten over het feit dat de grote aardse regeringen al decennialang contact hebben met ‘buitenaardsen.’ Met het doel om kennis en technologie uit te wisselen. Door allerlei politiek gekissebis is dat er niet van gekomen en vandaag de dag, een jaar voor  de verkiezingen, lijkt het onwaarschijnlijk dat het er gedurende deze regeringsperiode nog van zal gaan komen. En mochten de Republikeinen onverhoopt aan de macht komen, zal dat in hùn regeerperiode zeker niet gebeuren.

Inmiddels is er op dat vlak van alles gaande. De Mexicaanse regering staat op scherp, in India worden meer en meer waarnemingen gedaan van mogelijk buitenaardse luchtvoertuigen, de Russen zitten ook niet stil en elk jaar worden de gewasformaties (graancirkels) steeds explicieter. Bovendien zijn we in het magische jaar 2012 aanbeland, waar er op dit gebied mogelijk van alles zal kunnen gaan gebeuren.

Exoplaneten
Maar als je even verder kijkt is er veel meer aan de hand. Er is heel veel informatie beschikbaar gekomen over onder meer de politieke verhoudingen buiten ons eigen zonnestelsel, de z.g. Galactische Federatie. Verder is het buitengewoon interessant te noemen dat de wetenschap op dit moment al meer dan 550 zogenoemde exoplaneten heeft gecatalogiseerd, waarbij zelfs de eerste ‘aardachtige’ planeet te noteren valt. Ook het bekend worden van artefacten op de maan en op Mars, wat bewijs is van buitenaards contact, op termijn de mogelijke invoering van Intergalactisch internet en – als we er ‘klaar’ voor zijn – de mogelijke opname van de Aarde binnen het kader van de Galactische Federatie, kunnen in dit verband worden genoemd. Al deze buitengewoon interessante onderwerpen, en meer, komen aan bod in deze nieuwsbrief, die ik dan ook van harte aanbeveel bij geïnteresseerde lezers.

Hoe reëel is dit allemaal? Sceptici onder ons zullen dit allemaal ongetwijfeld naar het rijk der fabelen verwijzen. Misschien hebben ze gelijk, misschien ook niet. Vast staat dat dit een heel bijzonder jaar belooft te worden, waarin jij en ik de kans krijgen  vooral van binnenuit te veranderen en waarin wij allemaal naar een hogere frequentie getild zullen worden, waardoor we in staat zullen zijn om alles wat al dan niet op ons af gaat komen, naar waarde zullen weten te schatten.

Bewoonbare planeten
Extrapolerend op de 550 bekende exoplaneten kan er worden uitgerekend dat er mogelijk bewoonbare planeten rond miljarden sterren in de Melkweg draaien. Sterrenkundigen uit verschillende delen van de wereld zijn tot de conclusie gekomen dat planeten waar mensen op kunnen leven overal in de Melkweg kùnnen voorkomen. Er wordt geschat dat zo’n 10 miljard zonnestelsels in onze eigen Melkweg planeten bevatten die leven kunnen herbergen. Tot nu toe blijken de meeste van de tot nu toe gevonden exoplaneten Jupiterachtige gasreuzen te zijn die buiten de voor humanoïden leefbare zone rond hun eigen ster cirkelen. Toch is kortgeleden de eerste aardachtige waterplaneet, die zeer prozaïsch Gliese 581c is gedoopt, ontdekt wat weer een nieuwe stap op weg is naar wetenschappelijke erkenning voor het bestaan van bewoonde planeten, elders in het universum.

Gravitationele microlensing
De astronomen detecteren dergelijke planeten doorgaans door te zoeken naar schommelingen in de positie van de kleurlijn in het spectrum van de ster. Deze schommelingen worden veroorzaakt door de aantrekkingskracht van een nabije planeet. Door gebruik te maken van deze methode zijn veel grote planeten ontdekt, maar het is op deze wijze nagenoeg onmogelijk kleine planeten te vinden, vooral wanneer deze zich op grote afstand van hun moederster bevinden.

Bij het nieuwe onderzoek hebben de wetenschappers gebruik gemaakt van zogenoemde gravitationele microlensing, een techniek waarbij een micro-zwaartekrachtlens wordt toegepast om exoplaneten te ontdekken. Licht van een verre ster wordt gebogen en versterkt door het zwaartekrachtveld van een zich meer op de voorgrond bevindende ster. De aanwezigheid van een planeet in de buurt van die ster leidt ertoe dat het licht van de verre ster gedurende korte tijd helderder lijkt te worden.

Verruimd bewustzijn
Kortom, het is tijd om onze blik te verruimen. Christopher Columbus werd, voordat hij de nieuwe wereld ontdekte, ook niet geloofd en van alle kanten tegengewerkt. Nicolaas Copernicus werd uitgelachen toen hij 'beweerde' dat de Aarde om de zon draait en niet andersom, en zo zijn er vele voorbeelden te vinden. Laten we niet dezelfde fout maken en blind blijven voor al het bijzondere wat op ons pad komt.

Running Fox wenst jou voor 2012 een verruimd bewustzijn toe en een open blik voor al het belangwekkende nieuws waar wij in toenemende mate mee te maken zullen krijgen.

terug

Revelation
Two years ago it seemed the American President Obama was about to come out with his big revelation. This meant he would inform Earth about the fact that the bigger earthly governments already for decennia have had contact with extra-terrestrial life. The aim is to exchange knowledge and technology, but through all kinds of political squabbling it has not come that far and nowadays, a year before the elections, it seems very improbable that it will come so it during the remainder of this reigning period. If the Republicans might unexpectedly gain authority, it shall in their reigning period certainly not happen.

In the meantime a lot is happening in this regard. The Mexican government is on edge, in India more and more observations are done of possible extra-terrestrial flying vehicles, the Russians are not quiet either, each and every year the cropcircles are more explicit. Moreover we find ourselves in the magical year 2012, in which everything is possible regarding this area.

Exoplanets
A lot of information has become available about, amongst other things, the political relations outside our own solar system, the so called Galactic Federation. Furthermore it is extraordinarily interesting to mention that at this moment already more than 550 exoplanets have been categorized by science and even the first ‘earth like’ planet has been noted. Also the making known of artifacts on the moon and Mars, which is proof of extra-terrestrial contact, maybe in a while, importation of Inter galactic Internet and – when we are ‘ready’ for it – the possible admission of the Earth within the framework of the Galactic Federation, can be mentioned in this respect. All these extraordinarily interesting issues, and more, will be offered in this newsletter, which I than also warmly recommend to the interesting readers.

How realistic is this all? Sceptics amongst us will undoubtedly refer this to the land of fiction. Maybe they are right, maybe not. Sure thing is that this year is going to become a very special one in which you and I will get the opportunity to change from the inside out and in which we will be lifted into a higher frequency, through which we will be capable to value everything, what will or won’t come our way to its worth.

Habitable planets
Extrapolating on the now 550 known and recognized exoplanets it can be calculated that there are possible a huge amount of habitable planets circulating round the milliards of stars in the Galaxy.  Astronomers from different parts of the world have come to the conclusion that planets on which humans can live can appear everywhere in the Galaxy. Estimated is that about 10 milliard solar systems in our own Galaxy contain planets that are able to accommodate life. Until now most of the found exoplanets seem to be Jupiter like gas giants, that circle around their own star outside the for humanoids livable zone. Still, recently the first earth like water planet that very prosaic has been baptized Gliese 581c, has been discovered which is a new step to scientific acknowledgement for the existence of habitable planets elsewhere in the universe.

Gravitational microlensing
The astronomers detect these planets usually by searching for oscillations in the position of the colour line in the spectrum of the star. These oscillations are caused by the gravitational pull of a nearby planet. Using this method, a lot of big planets have been discovered, but it is in this way almost impossible to find smaller planets, especially when they are far away from their mother star.

In the new research the scientists have made use of the so called ‘gravitational microlensing,’ a technique by which a micro gravitational lens is applied to discover exoplanets. Light of a distant star is bent and reinforced through the gravitational field of a nearby star. The presence of a planet in the area of that star makes that the light of the distant star, during a short moment of time, seems to become brighter.

Expanded consciousness
In short, it is time to expand our view. Christopher Columbus was, before he discovered the New World, also not a believer and was obstructed by many. Nicolas Copernicus was laughed at when he ‘stated’ that the Earth rotates around the sun and not the other way around. A lot of examples can be found in this respect. Let’s not make the same mistake and stay blind for all the special things that occur on our path these days.

Running Fox wishes you for 2012 an expanded consciousness and an open view for all the interesting news which we, in increasingly measurement, are going to encounter.

back