Nada Kronieken Written with Love Native American

Picture: Susan Seddon Boulet

 

Native American Code of Ethics

 

© Terri Jean

Nederlandse vertaling: ~ Nora ~

Originally published in 'The Good Red Road' newsletter.


1. Rise with the sun to pray. Pray alone. Pray often. The Great Spirit will listen, if you only speak.

Ontwaak met de zon om te bidden. Bid alleen. Bid vaak. De Grote Geest zal luisteren, als jij maar spreekt.

2. Be tolerant of those who are lost on their path. Ignorance, conceit, anger, jealousy and greed stem from a lost soul. Pray that they will find guidance.

Wees tolerant voor hen die hun pad verloren zijn. Onwetendheid, hoogmoed, boosheid, jaloezie en hebzucht is de stem van een verdwaalde ziel.

3. Search for yourself, by yourself. Do not allow others to make your path for you. It is your road, and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you.

Zoek naar jezelf, bij jezelf. Sta niet toe dat anderen jouw pad bepalen. Het is jouw weg en alleen van jou. Anderen kunnen met je meewandelen, maar niemand kan het voor je wandelen.


4. Treat the guests in your home with much consideration. Serve them the best food, give them the best bed and treat them with respect and honour.

Behandel de gasten in je huis met veel aandacht. Serveer hen het beste voedsel, geef hen het beste bed en behandel hen met respect en eer.

5. Do not take what is not yours whether from a person, a community, the wilderness or from a culture. It was not earned nor given. It is not yours.

Neem niets wat niet van jou is, of het nu van een persoon of gemeenschap, de wildernis of tot een cultuur behoort.

6. Respect all things that are placed upon this earth - whether it be people or plant.

Heb respect voor alle dingen die op deze aarde zijn, of het nu mensen of planten zijn.

7. Honour other people's thoughts, wishes and words. Never interrupt another or mock or rudely mimic them. Allow each person the right to personal expression.

Eer andere mensen hun gedachten, wensen en woorden. Onderbreek nooit iemand of spot of boots hen niet grofweg na.

8. Never speak of others in a bad way. The negative energy that you put out into the universe will multiply when it returns to you.

Spreek niet over anderen op een negatieve manier. De negatieve energie die je uitzendt naar het Universum zal zich vermenigvuldigd hebben wanneer het terug komt naar jou.

9. All persons make mistakes. And all mistakes can be forgiven.

Alle mensen maken vergissingen. Alle vergissingen kunnen vergeven worden.

10. Bad thoughts cause illness of the mind, body and spirit. Practice optimism.

Slechte gedachten veroorzaken ziekte van de geest, lichaam en ziel. Oefen optimisme.

11. Nature is not for us, it is a part of us. They are part of your worldly family.

De Natuur is er niet voor ons, ze is een deel van ons. Ze maken deel uit van onze wereldse familie.

12. Children are the seeds of our future. Plant love in their hearts and water them with wisdom and life's lessons. When they are grown, give them space to grow.

Kinderen zijn de zaden van onze toekomst. Voed ze met Liefde in hun hart en bewater hen met wijsheid en levenslessen. Als ze volwassen zijn, geef ze dan ruimte op te groeien.

13. Avoid hurting the hearts of others. The poison of your pain will return to you.

Vermijd om pijn te veroorzaken in het hart van anderen. Het vergif van je pijn zal naar jou terugkeren.

14. Be truthful at all times. Honesty is the test of ones will within this universe.

Wees ten alle tijden oprecht. Eerlijkheid is de test van de wil binnen dit universum.

15. Keep yourself balanced. Your Mental self, Spiritual self, Emotional self, and Physical self, all need to be strong, pure and healthy. Work out the body to strengthen the mind. Grow rich in spirit to cure emotional ails.

Hou jezelf gebalanceerd. Je Mentale zelf, je Spirituele zelf, Emotionele zelf en Fysieke zelf. Allen dienen sterk, puur en gezond te zijn. Hou je lichaam in vorm en versterk je geest. Wordt rijk in je Ziel om je emotionele ziekten te helen.

16. Make conscious decisions as to who you will be and how you will react. Be responsible for your own actions.

Maak bewuste beslissingen wat betreft hoe te zijn en hoe te reageren. Wees verantwoordelijk voor je eigen acties.

17. Respect the privacy and personal space of others. Do not touch the personal property of others, especially sacred and religious objects. This is forbidden.

Respecteer de privacy en persoonlijke ruimte van anderen. Raak persoonlijke spullen van anderen niet aan, in het bijzonder heilige of religieuze objecten. Dat is verboden.

18. Be true to yourself first. You cannot nurture and help others if you cannot nurture and help yourself first.

Wees eerst eerlijk naar je zelf toe. Je kan anderen niet verzorgen of helpen als je niet eerst jezelf verzorgd of helpt.

19. Respect others religious beliefs. Do not force your belief on others.

Respecteer andere religieuze overtuigingen. Dwing jouw overtuiging niet op aan anderen.

20. Share your good fortune with others. Participate in charity.

Deel je rijkdom met anderen. Neem deel aan liefdadigheid.