Running Fox Creatieve Diensten

Running Fox Creative Services


Vers van de pers Hot from the press
Vertaal- en redactiewerk Translating and Editing
Jouw banner op Running Fox Your banner on Running Fox
Energieuitwisseling/tarieven Energy exchange/tariffs
Portfolio Portfolio
   
www.runningfox.nl www.runningfox.nl

 

hsb Crea


'Hoe breng ik mijn bedrijf, boek, gedichtenbundel onder de aandacht van anderen,' is een veelgehoorde vraag in de esoterische en spirituele wereld. Via Running Fox zijn er daarvoor verschillende mogelijkheden beschikbaar.

"How do I bring my company, book , poetry to the attention of others," is a common question in the esoteric and spiritual world. Through Running Fox there are several options available.


VERS VAN DE PERS

De speciale pagina's in de rubriek 'Vers van de Pers', zijn bij uitstek geschikt voor speciale aankondigingen van jouw eigen boek, bedrijf of andere uiting aan de lezers en lezeressen van Running Fox. Wil je aan een breder publiek jouw bedrijf, boek, gedichtenbundel of andere passie onder de aandacht brengen, stuur dan een E-mail met jouw wensen naar brockhuis@gmail.com zodat we kunnen kijken hoe we het gaan aanpakken. Het is bovendien mogelijk om een aankondiging van die pagina's in één van de nieuwsbrieven 'mee te laten lopen', zodat er ruimschoots bekendheid aan wordt gegeven. Een dergelijke pagina blijft in principe gedurende een kwartaal op de website beschikbaar. Wanneer er redenen zijn die periode te verlengen, is dat heel goed mogelijk. De nieuwsbrief wordt maandelijks aan ca 1200 adressen in Nederland en Vlaanderen verzonden. Het verzenden van een exclusieve mailing behoort ook tot de mogelijkheden. Bekijk de details op deze pagina.

terug

HOT FROM THE PRESS

The special pages in the section 'Hot from the pres', are ideal for special announcements of your own book, business or other messages to the readers of Running Fox. Would you like to show your business, your book, poem and/or passion to the attention of a wider audience, please send an email with your wishes to brockhuis@gmail.com so we can see how to handle it. Such a page remains on the website during three months. Extending that period is of course possible. You might also consider to make an announcement in one of the newsletters. The newsletter is sent monthly to approximately 1200 addresses in the Netherlands and Flanders. The sending of an exclusive mailing is also a possibility. See details on this page.

terug

VERTAAL- REDACTIE EN OORSPRONKELIJK WERK

Verder bied ik hier de mogelijkheid om voor jou vertaal en/of redactiewerk te verrichten. Inmiddels heb ik voor verschillende opdrachtgevers aan een fors aantal boeken, workshops, een DVD, gedichtenbundel e.d. meegewerkt. Een opsomming daarvan is te vinden op mijn pagina getiteld: bibliografie/portfolio. Behalve voor vertalingen ben ik in te huren voor redactiewerk èn het leveren van oorspronkelijk werk, alles in de esoterische sfeer. Wil je weten wat ik aan energieuitwisseling voor mijn hulp vraag? Ga daarvoor naar de speciale tarievenpagina.

terug

TRANSLATING AND EDITING

Furthermore, I offer the opportunity to perform translations and/or editorial work. Meanwhile I have participated for various clients ino a large number of books, workshops, a DVD, poems, etc. . A list of these can be found on my page titled: bibliography/portfolio. Except for translations I can be hired for editing and delivering original work, all in the esoteric realm. Want to know about my tariffs? Please go to the special rates page.

back

JOUW BANNER OP RUNNING FOX

De Running Fox website verheugt zich in een groeiende populariteit. Aantoonbaar wordt de site maandelijks gemiddeld door bijna 4000 mensen (unieke bezoekers) bezocht, wat ruim 11.000 hits oplevert, ca 130.000 op jaarbasis. Om meer bekendheid aan jouw eigen werk te geven kun je een banner met rechtstreekse verwijzing naar jouw site op de voorpagina van Running Fox laten plaatsen. Er is daarop een speciaal vak gereserveerd. Wil je daarvan gebruik maken, stuur dan een E-mail met jouw wensen naar brockhuis@gmail.comzodat we kunnen kijken hoe we het gaan aanpakken. Wil je weten wat je dat kost? Ga daarvoor naar de speciale tarievenpagina.

terug

YOUR BANNER ON RUNNING FOX

The Running Fox website delights in a growing popularity. Arguably the site is visited monthly by an average of about 4000 people (unique visitors), which provides more than 11 000 hits, approximately 130.000 annually. To raise awareness of your own work, you can order a banner with direct reference to your site on the front page of Running Fox. For that a special box is reserved. Would you like to use this possibility, please send an email with your wishes to brockhuis@gmail.com so we can look at how to give form tot it. Would you like to know what it cost you? Please go to the special rates page.

back

B I B L I O G R A F I E - Zie ook mijn uitgebreide portfolio.

For my B I B L I O G R A P H Y I refer to my comprehensive portfolio.

back

Mijn tarieven zijn beschikbaar op deze pagina,

My tariffs are to be found on this page.