Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations

Korte verhalen/shorts

Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love

Gedichten - poems that touch me

Running Fox home

 

 

De intergalactische mens

  nl
     
Intergalactic man   uk
     
Micha Beuger    
     

www.buitenaards.net

   

 


De intergalactische mens

Wat de Running Fox Papers voor mij betekenen
Al jaren ben ik op deze nieuwsbrieven geabonneerd. Ik lees ze aandachtig en sla ze altijd meteen op. Sporadisch lever ik een bijdrage, zoals bijvoorbeeld in dit jubileumnummer. Hans Brockhuis en ik hebben ook enkele gezamenlijke creaties op deze site geplaatst, zoals de webpagina's Bewoonde Planeten en Galactische Federatie. Het is mij steeds een genoegen om Hans, zijn gezinsleden en spirituele medewerkers te ontmoeten. Wat Hans en ik met name gemeen hebben, zijn onze levendige herinneringen aan buitenaardse levens en onze contacten met andere werelden.

Wat Intergalactisch voor mij betekent
Het is alom gebruikelijk om de transformatieprocessen van onze Aarde in relatie te zien met onze Galactische Federatie, dus min of meer beperkt tot onze eigen Melkweg. Slechts weinig lichtwerkers werken ook intergalactisch, dat wil zeggen tevens met andere melkwegstelsels. Dit komt vrijwel altijd neer op verbinding met het Andromedanevel melkwegstelsel. Dit stelsel is circa tweemaal zo breed als het onze. De meeste beschavingen aldaar zijn ons, zowel in spiritualiteit als in technologisch opzicht, tientallen miljoenen jaren vooruit. Er zijn aardig wat mensen, waarvan ik er een handvol heb ontmoet die weten, meestal al zowat hun hele leven, dat zij oorspronkelijk van Andromeda afkomstig zijn. Merkwaardig genoeg, ontdekte ik dit over mijzelf pas in de zomer 2013.

Locale cluster
Onze locale groep, ofwel cluster, telt nog een derde spiraalvormig melkwegstelsel, namelijk de Driehoeknevel, die circa half zo breed is als onze eigen Melkweg. Het is een jong stelsel qua beschavingen, maar die ontwikkelen zich razendsnel. Ze hebben zelfs al enkele paradijsplaneten. Met twee van hun bewoners had ik dit jaar liefdevolle telepathische contacten. Zowel de Andromedanevel als de Driehoeknevel zijn met het blote oog zichtbaar aan de nachtelijke hemel. Sinds maart 2012 heeft ons Lila Lelie Cluster een overkoepelend bestuur en werkt onze Galactische Federatie intensief samen met de besturen van andere melkwegstelsels, hetgeen onze Aarde buitengewoon ten goede komt.

Workshops De intergalactische mens
Het is niet de bedoeling, dat buitenaardse beschavingen ons komen redden, al doen zij onschatbaar veel voor ons op de achtergrond. Het is onze wereld en het is aan ons de eer om hier een paradijs van te maken. Steeds meer mensen ontdekken hun goddelijke oorsprong, breiden zich uit in bewustzijn en krijgen hun interdimensionale vermogens terug.

Als stimulans bij deze processen, verzorg ik een serie workshops, getiteld: De intergalactische mens. De eerste interactieve lezing met PowerPoint vindt plaats te Dronten op dinsdag 9 december van 20:00 tot 22:00 uur. Voor meer informatie en aanmelding zie www.koffiemet.com en www.buitenaards.net/actueel.html.

terug


Intergalactic man

What  do the Running Fox Papers mean to me
I subscribed to this newsletter years ago. I always read them carefully and save them immediately. Sporadically I contribute, for example to this anniversary issue. Hans Brockhuis and I also have posted some joint creations on this site, such as the web pages Inhabited Planets and that of the Galactic Federation. It is always a pleasure to me to meet Hans, his family and spiritual people. What Hans and I have been particularly common, are our vivid memories of extraterrestrial life and our contacts with other worlds.

What does Intergalactic mean to me
It is widely common to see the transformation processes of our Earth in relationship with the Galactic Federation, so more or less confined to our own Milky Way. Few lightworkers also work intergalactic, that is to say also with other galaxies. This is almost always down to connect to the Andromeda Nebula galaxy. This system is approximately twice as large as ours. Most civilizations there are, both in spirituality and technology, tens of millions of years ahead of us. There are quite a few people, of which I have met a handful, who know, usually already almost all their lives that they are originally from Andromeda. Oddly enough, I only discovered this about myself until summer 2013.

Local cluster
Our local group or cluster, contains also a third spiral galaxy, namely the Triangular Galaxy, which is about half as large as our own Milky Way. It is a young system in terms of civilizations, but developing rapidly. They even have a few heavenly planets. Earlier this year I had loving telepathic contacts with two of their residents. In the night sky both the Andromeda Galaxy and the Triangular Galaxy can be seen with the naked eye. Since March 2012, our Lilac Lily Cluster possesses an overarching governance and our Galactic Federation works closely with the boards of other galaxies, which works extremely beneficial for our Earth.

Paradise planet
It is not intended that extraterrestrial civilizations come and save us, though in the background they do many invaluable things for us. It is the honor to our world and to us to create our own paradise planet. More and more people who are discovering their divine origin, are expanding in consciousness and return to their interdimensional abilities.

back