Written with Love Written Speciaal

Newworld

 

Wat is Running Fox?

  nl
     
What is Running Fox?   uk
     
Loes Flendrie; 26 september 2014    
     

magnoliachild.nl

   

 

 


Wat is Running Fox?

Iedereen van ons heeft ze gehad en heeft ze: de kiertjes waardoor je steeds een glimp opvangt van de wereld, die langszij en onder en bovenop en altijd IS.
De wereld waarover het beter is niet te praten, dat leer je al als klein kind. Dus dat doe je meestal maar niet, gewaarschuwd met onzichtbare wijzers.

Later in het leven, als je een gehoorzaam lid van de vergeetachtige maatschappij bent geworden, ga je moeiteloos meedoen het vergeten te propageren, wat zeg ik?
Het vergeten voor te schrijven.

Wees nuchter!
Doe niet gek, wat zoveel betekent als: ‘Praat daar niet over, praat daar nooit over.’
Wend je hoofd af van zaken, die niet zomaar verklaarbaar zijn in de termen, die je moest aanleren om hier op aarde te bestaan.
Bedek de KENNIS.

Al heb ik weinig KENNIS; de glimpjes, die ik wel mocht zien, wil ik delen. In ieder geval, ik wil dit mistige, onbesproken met schaamte bedekt gebied, in kaart brengen.

EN DAAR WAS RUNNING FOX. Een wegwijzer in het avontuur van het leven….? Maar misschien is dit wat te hoogdravend gezegd. In elk geval is het altijd een wegwijzer op de snelweg van de haastige Westerse geest voor mij en helpt het om dingen te verwoorden die meestal zo slecht te verwoorden zijn.

Gelukkig zijn er naast RUNNING FOX nog meer, nog veel meer lichtpunten op de weg.

Een Mexicaanse dichter probeerde zo de onbespreekbaarheid van de KENNIS toch van taal te voorzien:

Yinyang

Het teken

terug


What is Running Fox?

Every one of us has had them and has them: the chinks with which you always catch a glimpse of the world, alongside and under and on top, that always IS.
The world of which it is better not to talk about, at least you learned so as a little one. So you usually don’t, warned by invisible hands.

Later in life, when you have become an obedient member of the forgetful society, you will effortlessly join the propagation of forgetfulness, what do I say? Forgetting to prescribe.

Be sober!
Do not be mad, which means: ‘Do not talk about that, never talk about it.’
Turn your head from things that do not seem to be explainable in the terms you had to learn to exist here on earth.
Cover the KNOWLEDGE.

Although I have little KNOWLEDGE; I want to share the glimpses that I was allowed to see. In any case, I want to map this foggy, irreproachable, shame covered area.

AND THEN THERE WAS RUNNING FOX. A guide to the adventure of life. ...? But maybe this is said somewhat stilted. In any case, for me, it is always a road sign on the highway of the hasty Western mind and it helps to articulate things that are usually so bad to express.

Luckily, besides Running Fox there are others. Many more lights on the road.

And so, a Mexican poet tried tried to give language to the discussability of the KNOWLEDGE:

Yinyang

Het teken