Written with Love Written Speciaal

Connection

 

Familiegevoel

  nl
     
A sense of family   uk
     
John Cali    
     

www.greatwesternpublishing.org

   

 


Familiegevoel

In de eerste plaats wil ik onze goede vriend Hans ter gelegenheid van de 100e Running Fox nieuwsbrief, van harte feliciteren. Hopelijk zullen er nog veel memorabele mijlpalen in je prachtige werk komen.

Toen Hans, jaren geleden, met zijn nieuwsbrieven begon, was ik een van de eerste lezers. Het is een opwindende reis geworden en ik kijk uit naar nog veel meer brieven in de komende jaren.

Ik beschouw Hans en zijn vrouw Annie als goede vrienden. Hoewel we elkaar in dit leven nooit face-to-face ontmoet hebben, is onze band erg sterk. Er is hier zeker sprake van een familiegevoel.

Ik ben opgegroeid in een grote liefdevolle Italiaanse immigranten familie. Familie was belangrijk voor ons, we waren voor elkaar beschutting tegen de stormen van het leven, onze toevlucht in tijden van nood en verdriet.

Destijds betekende ‘gezin’ de biologische familie. We hadden geen concept over familie buiten die relaties. Natuurlijk, we hadden goede vrienden, maar ze waren niet echt ‘familie.’
Natuurlijk, zoals we allemaal weten breidt, in de wereld van vandaag, dat concept van familie zich nu uit naar onze wereldwijde gemeenschap. We zijn in ieder geval onderweg.

Ja, er is veel beroering en er zijn grote problemen in onze moderne wereld. Je hoeft niet verder te kijken dan de mainstream media om dat te kunnen zien.

Maar wat de media ons niet laten zien zijn alle daden van vriendelijkheid, het mededogen, de liefde. Alle echt goede zorgzame mensen die er toch ook zijn. In onze digitale door de media geobsedeerde maatschappij wordt alleen het 'slechte' nieuws als nieuws gezien. Maar er is veel meer goed- dan slecht nieuws.

Voor mij is een groot deel van dat goede nieuws, alle prachtige, zorgzame, liefdevolle mensen die ik ken over de hele wereld. Mensen aan wie ik niet biologisch verwant ben. Maar ik beschouw ze als mijn familie, want wij zijn op het niveau van de ziel gerelateerd.

Deze mensen maken deel uit van mijn spirituele familie. Ik sta dichter bij velen van hen dan met enkelen uit mijn biologische familie.

Hans en Annie zijn deel van mijn spirituele familie. Ik ben diep dankbaar voor de liefde die ze me gedurende vele jaren hebben getoond; ze staan altijd voor me klaar!

Dank je wel, Hans en Annie! Jullie zijn mijn familie. God zegene jullie beiden!

******************

Over John Cali
John Cali is schrijver, blogger, en channel voor een groep spirituele gidsen. Zijn volgende boek heet: Conversations Conversations with Spirit: Real Answers To Life’s Pesky Questions, Book 1. John woont in het noordwesten van Wyoming, in de noordelijke Rocky Mountains van de Verenigde Staten. Meld je hier aan voor zijn gratis nieuwsbrief. Je ontvangt dan een gratis exemplaar van het boek:  The Book of Joy: How To Live Every Day of Your Life Happily Ever After.
Klik hier voor Persoonlijke Readings met John en Spirit, in het Engels.

terug


A sense of family

First, on this occasion of his 100th issue of Running Fox Newsletter, I would like to congratulate our dear friend Hans. May you have many more memorable mileposts in your wonderful work, Hans!

When Hans started his newsletter, years ago, I was one of his early readers. It's been an exciting journey, and I look forward to many more newsletters in the years ahead.

I consider Hans and his wife, Annie, close friends. Although we've never met face-to-face in this lifetime, the bond is strong between us. There's a sense of family.

I grew up in a large, loving Italian immigrant family. Family was important to us—they were our shelter from the storms of life, our refuge in times of trouble and sadness.

Back then ‘family’ meant biological family. We had no concept of family beyond those relationships. Sure, we had close friends, but they weren't really ‘family.’

Of course, as we all know, in today's world that concept of family now extends to our entire global community. Or at least it's getting there.

Yes, there is much turmoil and trouble in our modern world. You don't have to look farther than the mainstream media to see that.

But what the media do not show us is all the acts of kindness, compassion, love—all the truly good, caring people out there. In our digital-media-obsessed society, only ‘bad’ news is considered a money-maker. But there is far more good news than bad news.

For me, a big part of that good news is all the wonderful, caring, loving people I know all over the world. People to whom I am not biologically related. But I count them as my family, for we are related on the soul level.

These folks have become my spirit family. I am closer to many of them than I am to some of my biological family.

Hans and Annie are part of my spirit family. I am deeply grateful to them for the love they've shown me over many years, and for always being there.

Thank you, Hans and Annie! You are my family. God bless you both!

**************************************

About John Cali
John Cali is a writer, blogger, and channel for a group of spirit guides. His next book is Conversations with Spirit: Real Answers To Life’s Pesky Questions, Book 1. John lives in northwestern Wyoming, in the USA’s northern Rocky Mountains. Sign up for his free newsletter here. You’ll receive a free copy of The Book of Joy: How To Live Every Day of Your Life Happily Ever After. Personal Readings with John and Spirit
.

back