Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

nl       uk

Reizen door America, deel 1: Arizona

Travels in America, part 1: Arizona

Nada Chronicles # 101

Hans Brockhuis

Reizen door Amerika, deel 1: Arizona

Heb je ooit het boek van John Steinbeck gelezen over zijn reizen met zijn hond Charley, op zoek naar het ware Amerika? Jaren geleden heb ik dat gedaan en de herinnering daaraan triggerde me op de een of andere manier om, samen met mijn vrouw, ook een keer naar de USA af te reizen; ook op zoek naar veelbelovende en overweldigende landschappen, naar de mensen, dieren, de levenswijze, wat wij ook maar tegen zouden komen. De hoofdreden echter, is om een spirituele reis aan te vangen naar de Nieuwe Wereld. Een wens van jaren is ook dat ik heel erg graag in contact zou willen met het Hopi volk. Niet als een toerist, maar in een poging om tot de kern van dit fascinerende volk te komen. Bovendien willen wij [Grasses Roots] Myriah Krista Walker www.grassesroots.com ontmoeten.

Dit is het eerste deel.

Arizona
Het is een heel eind van Amsterdam via Washington naar Phoenix, Arizona. Ik ben niet gek op vliegen, het zorgt altijd voor een knoop in mijn maag en mijn hart vindt het ook niet al te prettig. Op een bepaald moment had ik een conversatie met Judith, onze dochter die aan de andere kant van de sluiers leeft. Ze vrolijkt me op en helpt me om me prettiger te voelen. Dat is een grote opluchting. En ja, ik heb gekeken of de legendarische engel op de vleugel meereist, maar nee, dat is niet het geval.

Terwijl de stewardess met de op haar gelaat bevroren eeuwige glimlach uiteindelijk de resten van de junkfood maaltijd ophaalt, duikt het toestel zeker 50 meter omlaag in een luchtzak en heb ik plots uitzicht op een bepaalde formatie in de geologie van de Noordelijke woestijn van Arizona. Terwijl de captain zich excuseert en meldt dat we aan de landingsprocedure voor Phoenix Airport zijn begonnen, dringt het in een flits tot me door dat ik zojuist het bijzondere oriëntatiepunt van First Mesa in het Hopi Indian Reservation heb waargenomen waarop het eeuwenoude Hopi dorp genaamd ‘Walpi’ zich bevindt.

Zeker 50 jaar daarvoor had ik daarover in een jongensboek gelezen. Een jonge Hopi indiaan is vanuit eerdergenoemd pueblodorp omhooggeklommen naar het hoogste punt in de omgeving, waar hij mediterend contact maakt met Great Spirit, het Opperwezen. Veel later, lang nadat deze jongensdroom schijnbaar uit mijn systeem is verdwenen, lees ik opnieuw over het Hopi volk en de speciale plaats die deze stam inneemt in het conglomeraat van volkeren die samen ‘Native Americans’ of  ‘Oorspronkelijke Amerikanen’ worden genoemd. Geleidelijk ontstaat in mij een diep verlangen om met deze mensen in contact te komen. Niet als toerist maar op een dieper niveau. De Hopi hebben een boodschap voor de wereld en ik zou graag willen dat Running Fox daarvoor een medium zou kunnen zijn, maar hoe moet ik het daarvoor benodigde contact tot stand brengen?

Ik weet dat de Hopi nogal afstandelijk zijn en – begrijpelijk - pottenkijkers liever op een afstand houden. Jij en ik zouden ook niet graag in een kooi zitten om door de apen begluurd te worden, toch? Een lezeres van mij in Amerika, raadde mij desgevraagd aan om in Sedona, Arizona, haar soulmate, een zekere Bob te raadplegen, de uitbater van Raven’s Nest, een Native American giftshop in die plaats.
De dag na aankomst in Phoenix, op een pleisterplaats langs de snelweg, hebben we voor het eerst contact met de Hopi. Een schoolklas is daar op doorreis en voor het eerst ontmoeten we leden van dit bijzondere volk van nabij. Ik heb een conversatie met een dame die zegt dat ze me kent?!? Als het gesprek op spiritualiteit uitkomt, blijkt het dat ze lezeres is van de Running Fox Papers. Hoezo toeval?

Niet veel later arriveren we in Sedona. We logeren in de Sky Ranch Lodge met een prachtig uitzicht over de stad en de beroemde Rode Rotsen. We treffen Terry en Claudia, die we een jaar eerder ontmoetten in Delphi, Griekenland. Indertijd hebben we veel met elkaar kunnen spreken. Toen het gesprek kwam op onze woonplaatsen, kreeg ik een ingeving dat zij uit Sedona zouden komen. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Morgen zal Terry ons rondleiden in Sedona en omgeving, waaronder Raven’s Nest, aan de voet van dezelfde heuvel waar we verblijven!

Helaas blijkt Raven’s Nest die dag gesloten te zijn. Samen met Terry rijden we naar een Art Gallery waar ze zilveren Hopi spullen verkopen. Terry heeft daar geruime tijd gewerkt en dus kent hij de verkoopdame heel goed. Het is allemaal heel mooi, wel duur, maar toch kopen we o.m. een zilveren ‘Running Fox’ die thuis een vaste plaats heeft bij de computer waar het Running Fox gebeuren zich afspeelt. Vervolgens bezoeken we nog meer art- en giftshops waarbij we o.a. een Aura reading ondergaan door Zeffi Kefala, oorspronkelijk uit Griekenland, van Ancient Healing.

Een dag later blijkt Raven’s Nest wel open te zijn. Eigenaar Bob, met paardenstaart, blijkt een buitengewoon prettig mens te zijn, maar op mijn vraag over de Hopi kan hij mij helaas niet verder helpen. Wel raadt hij ons, met een twinkeling in de ogen, nog even te wachten. We scharrellen nog wat rond en even later arriveert een Native die, na een prettig praatje, wel antwoord op mijn grote vraag weet. Wij zullen er goed aan doen om naar het Hopi Museum in Second Mesa, in het Hopi Reservaat, te gaan. De directrice daar zal ons ongetwijfeld verder kunnen helpen. Om te zeggen dat ik buitengewoon benieuwd ben, is een understatement.

Wordt vervolgd.

terug

Travels in America, part 1: Arizona

Have you ever read the book by John Steinbeck about his travels with his dog, Charley, in search of the true America? I did many years ago, and remembering this it somehow triggered me to one day travel to the U.S. with my wife.  I was also in search of promising and overwhelming landscapes, of people, animals, and the way of living, as well as anything that would come our way. The main reason, though, was to enter on a spiritual journey to the New World. I’ve had a desire for many years to try and meet the Hopi nation. Not as a tourist, but in an endeavor to get to the core of this fascinating people. Furthermore I wanted to visit Myriah Krista Walker of www.grassesroots.com.  

Here’s part one.

Arizona
It sure is a long way from Amsterdam via Washington to Phoenix, Arizona. I am not fond of flying; it always causes a knot in my stomach and my heart isn’t all too happy as well. At some point I have a conversation with Judith, our daughter, who lives at the other side of the veils. She cheers me up and helps me feel better, which is a great relief. And yes I looked for the proverbial angel flying with us on the wing, but no, that was not the case.
At long last the stewardess with the perpetual smile frozen on her face picks up the remains of the junk food meal. At the same time, the plane plunges at least 50 yards down an air pocket, suddenly giving me a view of a formation in the geology of the Northern Arizona desert. While the captain apologizes and informs us that the landing procedure for Phoenix Airport has been initialized, I realize in a flash that I have just observed the special landmark of First Mesa in the Hopi Indian Reservation on which the ancient Hopi village of Walpi is located.

At least 50 years before I read about it in a book for boys. In the book a young Hopi boy, living in the pueblo village of Walpi, climbs to the highest point in the area, where he receives, while meditating, contact with Great Spirit, the Supreme Being. Much later, long after this boys’ dream is gone from my system, I again read about the Hopi people and the special place this tribe occupies in the conglomerate of nations who are sometimes collectively called ‘Native Americans.’ Gradually a deep longing develops inside me to get in touch with these people; not as a tourist but on a deeper level. The Hopi have, as we know, a message for the world and I would very much like to have Running Fox become a vehicle for that, but what will be required to establish contact?
I know that the Hopi act rather aloof, and keep - understandably - prying eyes at bay. You and I would not like to sit in a cage like monkeys in a zoo to be observed, would you? In order to establish contact, a reader of mine from New Mexico advised me to visit Sedona, Arizona, and consult her soul mate, a certain Bob, the manager of Raven's Nest, a Native American gift shop in that town.  

Sedona
The day after arriving in Phoenix, we stop at a roadside rest place and happen to have our first contact with Hopi people. A classroom in transit is there and for the first time we meet in the flesh with these special people. I have a conversation with a woman who says she knows me?!? Talking about spirituality, it turns out she is a reader of the Running Fox Papers! Speaking of coincidences.

Not much later we arrive in Sedona. We settle in at the Sky Ranch Lodge with a pretty view over the city and the infamous red rocks. We meet Terry and Claudia, whom we met a year before in Delphi, Greece. While talking to them over there and asking them about their usual whereabouts, I got a hunch they were from Sedona, which indeed is the case. Now tomorrow Terry will show us around Sedona and the surrounding environment, including Raven’s Nest, at the foot of the very hill we are staying!

Unfortunately Ravens’ Nest is closed that day. Together with Terry, we drive to an art gallery where they sell silver Hopi goods. Terry had worked there some time ago and so he knew the saleswoman very well. The goods they sell are very beautiful, although dear, but we buy a silver ‘Running Fox’ which always sits near the computer where the Running Fox website lives. Furthermore we visit some other art and gift shops, where we also have an aura reading by Zeffi Kefala, originally from Greece, of Ancient Healing.

A day later Raven's Nest is open. Ponytailed owner Bob is a pleasant man, but to my question about the Hopi, he says with a smile that he unfortunately cannot help me. With a twinkle in his eyes, however, he advises us to wait. We peruse around a bit and soon a Native man arrives who, after a pleasant chat, indeed is able to answer my big question. We would be well advised to proceed to the Hopi Museum on Second Mesa, at the Hopi Reservation. The female director there will undoubtedly be able to help us. To say I am extremely grateful is an understatement.

To be continued.

back